Стандард 5: Курикулум

 

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

 

 

На докторским студијама је предвиђен један обавезни предмет у првом семестру (Методологија научно-истраживачкограда) и по два изборна предмета у прва четири семестра. Изборни предмети у првом семестру јесу општестручни, док су изборни предмети у другом, трећем и четвртом семестру ужестручни. Посебно, предмети у трећем и четвртом семестру су у непосредној вези са докторском дисертацијом студента. У прва четири семестра студент је у обавези да освоји одређен број ЕСПБ бодова преко студијског истраживачког рада, који изводи уз надгледање ментора (или наставника са докторских студија уколико ментор није одређен). Студент мора изабрати ментора најкасније до завршетка друге године студија. Последња година докторских студија посвећена је студијском истраживачком раду и одбрани докторске дисертације. Уоквиру студијског истраживачког рада студент је у обавези да објави најмање 2 оригинална научна рада у часописима са СЦИ листе (најмање 6 поена према категоризацији Министарства науке) . Није дозвољено да два или више студената обаве студијски истраживачки рад, или бране докторску дисертацију на основу истих радова.

 

 

Табела 5.1. Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама

 

Евиденција:

Статут Прилог 5.1 ( прилог се дају у документацији за акредитацију установе),

Књига предмета (у документацији и на сајту институције)-Прилог 5.2