Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора.

 

Студијски програм докторских студија Математика прати све савремене светске токове и стање струке и науке у пољу природно-математичких наука, односно у области математике.

Докторске студије математике се константно упоређују са докторским студијама у иностранству, пре свега по избору предмета, као и по избору тема за студијски истраживачки рад и израду докторске дисертације. Стално се прати савременост садржаја предмета, као и квалитет наставног кадра који изводи наставу.

По својој структури и садржају, овај студијски програм је сличан студијским програмима на водећим светским универзитетима.

Овај студијски програм урађен је у складу са препорукама из документа Doctoral Programmes for The European Knowledge Society - Report on The EUA Doctoral Programmes Project, који је 2005. године публиковала Европска асоцијација универзитета, и који садржи детаљну анализу програма докторских студија у Европи и даје основне смернице за њихово даље унапређење. Приликом израде студијског програма испоштоване су многе препоруке из овог документа и позитивна искуства са многих европских универзитета, а посебно препоруке које се тичу структуре и организације докторских студија, интеграције студената у актив-не истраживачке групе и научно-истраживачке пројекте, поступка селекције студената, менторског рада, спровођења испита, правила везаних за оцену и одбрану докторске дисерта-ције, и слично. Овај студијски програм упоредив је са многим програмима докторских студија на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора, и неки од тих програма наведени су у прилогу.

 

Прилог 6.1. - Три акредитована инострана програма

Прилог 6.2. - Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима