Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и плагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.

 

 

 

Факултет је формирао Комисију за контролу квалитета овог студијског програма. Ова Комисија има надлежности да прати напредовање и оцењивање студената. Комисија прегледава статистичке извештаје о пролазности студената на сваком предмету појединачно. Комисија прегледава извештаје о остварености предиспитних обавеза на сваком предемту, уз сарадњу сваког наставника. На основу прикупљених података, комисија прави извештај који садржи: Проценат остварености предиспитних обавеза за сваки предмет појединачно, пролазност студената на сваком предмету појединачно, као и просечну оцену студената остварену на сваком предмету појединачно. Овај извештај саопштава се Већу Одсека за математику и информатику, као и Наставно-научном већу Факултета. Веће Одсека за математику и информатику предлаже, а Наставно-научно веће доноси мере за побољшање резултата по свакој ставки појединачно.

 

 

 

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у предходне три  школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

 

Прилог 8.1. - Статут (део који се односи на докторске студије), чланови 79-88.

Прилог 8.2. - Правилник институције о оцени докторске дисертације  

      Одлука о усвајању правилника