Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма докторских студија обезбеђени су наставно особље које има потребну научну способност.

 

 

Факултет одређује наставнике за извођење наставе на докторским студијама према посебном правилинику, датом у прилогу. Наставници за одређене предмете имају објављене научне радове из одговарајућих области, и у потпуности су оспособљени да изводе наставу на докторским студијама. Листа ментора одређена је такође посебним правилником , који обезбеђује високу стручност наставника којима се поверава менторство на докторским студијама.

Наставу изводи 27 наставника, од тога 16 редовних професора, 9 ванредних професора, 1 доцент и 1 виши научни сарадник.

 

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија

Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко- истраживачке пројекате

Табела 9.3. Компетентност наставника

Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године

Табела 9.5. Ментори

 

Евиденција:

Правилник о избору наставника Прилог 9.1(у електронској верзији)

ближи услови за избор

РАД И МЕНТОРСТО НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

Одлука надлежног органа о именовању ментора-Прилог 9.2

Књига наставника ангажованих на програму докторских студија- Прилог 9.3

Књига наставника ангажованих на програму докторских студија који могу да буду ментори- Прилог 9.4