УВОД

 

Назив  установеПриродно-математички факултет, Универзитет у Нишу

 

 

Адреса: Вишеградска 33, 18000 Ниш; Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш

Web адреса: www.pmf.ni.ac.yu   www.pmf.ni.ac.yu/akreditacija

 

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

 

 

 

 

 

 

Број студената

 

Основне академске студије  

870

Дипломске академске студије

530

Специјалистичке академске студије

0

Докторске студије

195

Укупан број студената

1595

 

 

Наставно особље у наставничким звањима

Доценти

Ванредни професори

Редовни професори

У радном односу  са пуним радним временом

23

25

32

У  радном односу са непуним радним временом

 

 

 

Укупан број

80

Наставно особље у истраживачким звањима

Начуни сарадници

Виши научни сарадници

Саветници

У радном односу  са пуним радним временом

 

 

 

У  радном односу са непуним радним временом

 

 

 

Укупан број

 

 

 

Укупан број наставника

81

 

 

Простор, Библиотека

 

Простор, укупна квадратура радног простора за студенте докторских студија

75 м2 (+ 194 м2 магацин)

Укупан број библиотечких јединица из области из које изводи наставни процес на докторским студијама

7000

Укупан број рачунара на располагању студентима докторских студија

40

 

 

Назив студијског програма

Математика

 

Назив установе са којом се организује заједнички студијски програм (ако у реализацији учествује више установа)

 

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Нишу,  Природно-математички факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље (програм се сврстава према овом податку у одговарајуће поље, промена поља за студијски програм касније није могућа)

Природно-математичке науке

Научна или уметничка област(према листи коју је усвојио Национални Савет)

Математичке науке

 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

180 ЕСПБ

 

Стручни назив, назив дипломе

(према листи звања Националног Савета)

Доктор математичких наука

 

Дужина студија

3 године

 

Година у којој је започела реализација студијског програма

2006/2007

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

 

Број студената који студира по овом студијском програму 

20

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

(ово је број студената за који се програм акредитује, и који улази у све обрачуне)

60 укупно;

20 студената за упис прве године

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Сенат Универзитата у Нишу;

Бр. 8/16-01-002/07-025, од 17.04.2007. године

Измене и допуне студијског програма:

бр. 8/16-01-004/08-48 од 20.0.5.2008. године

Језик на коме се изводи студијски програм

(обавезно навести ако се програм изводи и на другом језику)

српски

Година када је програм акредитован

 

 

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

www.pmf.ni.ac.yu/akreditacija