Стандард 1. Структура студијског програма

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

 

 

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 речи)

 

Студијски програм Математика траје 3 године (180 ЕСПБ). Сви предмети су једносеместрални. Настава се организује кроз предавања и вежбе. Предавања изводе наставници Факултета, а вежбе изводе наставници или сараднци факултета.

 

Методе извођења наставе јесу:  фронтала и интерактивна за предавања,  а за часове вежби фронтална, интерактивна, групна и индивидуална.

 

Од укупних 180 ЕСПБ бодова, студент остварује 144 ЕСПБ бода (или 80 %) у оквиру обавезних предмета, док 36 ЕСПБ бодова (20 %) студент остварује полагањем изборних предмета.

 

На свакој позицији изборног предмета студент бира један предмет од понуђена два предмета. Изборни предмети на истој позицији имају исти недељни фонд часова и носе исти број ЕСПБ бодова.

 

Студенту се даје могућност да 30 ЕСПБ бодова може остварити полагањем предмета са било ког другог академског студијског програма основних студија које се рализују на Природно-математичком факултету у Нишу (информатика, физика, хемија, биологија, географија). Једино ограничење је да се студенту не дозвољава избор сличних предмета по садржају (на пример, не дозвољава се да студент бира и полаже предмет Математика са студијског програма Хемија, и не дозвољава се да студент бира и полаже предмет Примена рачунара у биологији, са студијског програма Биологија). Посебна комисија разматра и решава захтеве студената у вези са овим питањем.

 

Дозвољен је прелаз са сродног студијског предмета на основне академске студије Математика. Посебна комисија разматра и решава захтеве студената у вези са овим питањем, према Правилнику о остваривању студија на основним и дипломским академским студијама Природно-математичког факултета у Нишу.

 

 

 

Евиденција:

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1

 

www.pmf.ni.ac.yu/akreditacija        www.pmf.ni.ac.yu