Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

 

Опис (не више од 100 речи)

 

Факултет располаже простором и опремом за извођење наставе. Користи се један амфитетатар, 10 учионица и 2 рачунска центра за извођње наставе. На располагању су такође видео пројектори, PC и лаптоп рачунари, као и графоскоп. Факултет располаже богатом библиотеком уџбеника (преко 6000 различитих књига из области математике) и научним часописима (преко 7000 различитих свезака часописа; годишње Факултет добија преко 80 различитих наслова часописа из области математике). Студентима је на располагању и Универзитетска библиотека Никола Тесла (http://www.ubnt.ni.ac.yu)

 

 

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Табела 10.4. Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму

Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се налазе у библиотеци или их има у продаји

 

Евиденција:

Извод из Књиге инвентара-Прилог 10.1,

Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.-Прилог-10.2

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)