Стандард 11: Контрола квалитета

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Опис (највише 100 речи)

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи середовно, у више етапа.

n  Формирана је комисија за контролу квалитета

n  Врши се анкетирање студената на крају сваког семестра; затим се изврши анализа добијених резултата и о томе се извештава Веће одсека за математику и информатику, као и Наставно-научно веће Факултетач

n  На основу резултата анкете, Комисија предлаже одређене мере у сврху побољшања садржаја и структуре студијског програма, снабдевености литературом и квалитетом излагања наставника и сарадника Факутлета

n  На основу предложених мера Комисије за контролу квалитета, Веће одсека за математику и информатику, као и Наставно-научно веће Факултета доноси одговарајуће одлуке о побољшању квалитета студијског програма

 

 

 

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета .

 

Евиденција:

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма Прилог 11.1,

Јавно публикован документ Политика обезбеђења квалитета- Прилог 11.2 одлука

Правилник о уџбеницима-Прилог 11.3

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет Прилог 11.4

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)