Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

 

Опис (највише 500 речи)

 

Математика као наука, постоји самостално. Потребе за научним и стручним применама математике свакодневно се повећавају у свим делатностима друштва (школство, индустрија, банкарство, заводи за статистичку обраду података, друге науке, итд.).

 

Студијски програм Математика у трајању од 3 године је природни наставак претходног образовања. Савладавањем овог студијског програма студенти усвајају математички начин размишљања, принципе и строгост математичког закључивања.

Студенти стичу математичко знање, како са теоријског становишта, тако и са становишта примена.

 

Савлађивање студијског програма Математика је основни предуслов за даљи наставак образовања (дипломске студије из математике) и научног рада (докторске студије из математике).

 

Овај студијски програм омогућава велику мобилност студената на сродним студијским програмима у Србији и у свету, посебно у Европској унији.

Евиденција :

 Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1

www.pmf.ni.ac.yu/akreditacija

www.pmf.ni.ac.yu