Стандард 3. Циљеви студијског програма

 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

 

Опис (највише 500 речи)

 

n  Стицање знања о математици као науци, њене улоге у другим наукама и друштву

n  Упознавање са савременим достигнућима и формалним заснивањем математике као науке

n  Стварање стручног кадра који ће доприностити образовању становништва

n  Обезбеђивање квалитетног научног подмлатка за потребе образовања и научних достигнућа у области математике.

n  Оспособљавање за самостално налажење и коришћење извора информација;

n  Развијање свести о даљем професионалном усавршавању.

 

 

 

Евиденција :

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1

www.pmf.ni.ac.yu/akreditacija

www.pmf.ni.ac.yu