Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

 

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

 

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи)

 

Опис исхода учења (највише 200 речи)

 

n  Оспособљеност за самостално учење у области математике

n  Стицање свести о потреби за даљим стручним усавршавањем

n  Способност коришћења стручне литературе

n  Способност препознавања и решавања основних математичких проблема

n  Оспособљеност за решавање класичних проблема (задатака) у области математичке анализе, алгебре, геометрије, топологије, вероватноће и математичке статистике.

n  Омогућавање надоградње постојећег математичког знања

 

n  Разумевање проблема образовања (уз положене предмете Педагогија, Психологија, Елементарне математике, Историја и филозофија математике)

 

n  Разумевање проблема у области економије (уз положене предмете Финансије и Финансијска математика)

 

n  Разумевање проблема математике у инфроматици (уколико студент одабере и положи предмете са студијског предмета Информатика, у оквиру 30 дозвољених ЕСПБ бодова за предмете са других студијских програма).

n  Разумевање проблема математике у физици (уколико студент одабере и положи предмете са студијског предмета Физика, у оквиру 30 дозвољених ЕСПБ бодова за предмете са других студијских програма).

n  Омогућавање директне научне надградње из области математичке анализе и линеарне алгебре (уколико се студент определи за полагање предмета Коначно димензионални векторски простори, или Метрички простори и Риман-Стилтјесов интеграл).

 

 

 

Евиденција : Додатак дипломе - Прилог 4.1.