Стандард 5: Курикулум

 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

 

Опис (највише 300 речи)

 

 

Укупан број предмета које студент треба да положи за 180 ЕСПБ: 25

Укупан број различитих предмета (сабирају се сви могући изборни предмети): 31

Укупан број часова активне наставе: 1815

Укупан број семестара: 6

Укупан број наставних седмица: 90

Укупан број ЕСПБ бодова: 180

 

Број ЕСПБ бодова за сваки семестар: 30

Укупан број часова активне наставе:

1.      година: 600 часова

2.      година: 600 часова

3.      година: 615 часова

 

Број обавезних предмета: 19 (76%);

Укупан број часова активне наставе обавезних предмета: 1500 (82%)

Број ЕСПБ бодова остварених преко обавезних предмета: 144 (80%)

 

Број изборних предмета које студент треба да положи: 6;

Број различитих изборних предмета: 12;

Укупан број часова активне наставе изборних предмета: 315 (18%)

Број ЕСПБ бодова остварених преко изборних предмета: 36 (20%)

 

 

Број академско-општеобразовнх предмета: 3 обавезна; 6 изборних

Број научно-стручних предмета: 7 обавезних, 2 изборна

Број стручно-апликативних предмета: 7обавезних, 1 изборни

Теоријско-методолошки: 2 обавезна, 3 изборна

 

 

Табела 5. 1. Распорд предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Табела 5.2. Спецификација предмета

Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму

Табела 5. 4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

 

Excel формулар је попуњен

 

 

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)

Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

 

Блок табела 5. 1 Студијског програма .са изборним подручјем-модулима:

Не постоје модули; структура програма је линеарна, и не достављамо блок табелу. Обавезни и изборни предмети нису међусобно условљени.

 

 

Евиденција:

Распоред часова-Прилог 5.1,

Књига предмета (у документацији и на сајту институције)-Прилог 5.2,

Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе-Прилог 5.3