Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

 

Опис (не више од 300 речи)

 

Студијски програм основних академских студија Математика траје 3 године, односно стечена диплома вреди 180 ЕСПБ бодова. Тиме је дужина трајања студија усаглашена са већином земаља Европске уније. Понуђени обавезни предмети готово у потпуности представљају стандард у већини земаља за основне студије из математике. Изборни предмети се одабрани према: програму математике у основим и средњим школама, применама у банкарству, продубљивању појединих научних области, као и проширивању укупне образовне културе студената.

 

 

Евиденција:

-- Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен Прилог 6.1,2,3,

-- Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама-Прилог 6.4