Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.

 

Опис (највише 500 речи)

 

Факултет је формирао Комисију за контролу квалитета овог студијског програма. Ова Комисија има надлежности да прати напредовање и оцењивање студената. Комисија прегледава статистичке извештаје о пролазности студената на сваком предмету појединачно. Комисија прегледава извештаје о остварености предиспитних обавеза на сваком предемту, уз сарадњу сваког наставника. На основу прикупљених података, комисија прави извештај који садржи: Проценат остварености предиспитних обавеза за сваки предмет појединачно, пролазност студената на сваком предмету појединачно, као и просечну оцену студената остварену на сваком предмету појединачно. Овај извештај саопштава се Већу Одсека за математику и информатику, као и Наставно-научном већу Факултета. Веће Одсека за математику и информатику предлаже, а Наставно-научно веће доноси мере за побољшање резултата по свакој ставки појединачно.

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

 

По предметима

Евиденција:

 Књига предмета, - документацији  и на сајту институције)-Прилог 5.2,

www.pmf.ni.ac.yu