Стандард 9: Наставно особље

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама.

 

Опис (највише 200 речи)

 

Табела 9. Укупни подаци о наставном особљу у установи ( листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже)

 

У реализацији наставног процеса основних академских студија Математика учествује:

 

18 наставника, и то:

6 редовних професора

10 ванредних професора

1 доцент

1 наставник страног језика

 

15 сарадника

6 асистената

2 асистента приправника

7 истраживача приправника

 

Избор наставника и сарадника врши се према Статуту факултета.

 

 

 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Табела 9.2. Листа наставника ангажованих на студијском програму

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4. Листа сарадника ангажованих на студијском програму

 

Excel формулар је попуњен

 

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма

Извештај 3. Број сарaдника према потребама студијског програма

 

Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар) Биће формиран након уноса и обрачуна свих података у електронски формулар.

 

 

Евиденција:

Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму-Прилог 9.1

Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму Прилог 9.2

Допуна

Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи Прилог 9.4 ,

(Сви ови подаци се дају уз акредитацију установе, а уз студијски програм се могу дати у електронској верзији)

Књига наставника ангажованих на студијском програму-Прилог 9.5 ,

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)-Прилог 9.6.