Назив студијског програма

МАТЕМАТИКА

 

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

(програм се сврстава према овом податку у одговарајуће поље, промена поља за студијски програм касније није могућа)

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ

Научна, стручна или уметничка област (према листи коју је усвојио Национални Савет)

 

МАТЕМАТИЧКЕ НАУКЕ

Врста студија

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

 

180

Стручни назив, скраћеница

(према листи звања Националног Савета)

 

Математичар

Дужина студија

 

3 године

Година у којој је започела реализација студијског програма

2007.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

--

Број студената који студира по овом студијском програму 

97

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм (ово је број студената за који се програм акредитује, и који улази у све обрачуне)

162 (укупно за 3 године)

54 (за упис у прву годину студија)

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

Сенат Универзитата у Нишу;

Бр. 8/16-01-002/07-025, од 17.04.2007. године

Измене и допуне студијског програма:

бр. 8/16-01-004/08-48 од 20.0.5.2008. године

Језик на коме се изводи студијски програм (обавезно навести ако се програм изводи  и на другом језику)

СРПСКИ

Година када је програм акредитован

 

 

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму

www.pmf.ni.ac.yu