Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе

 

Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са циљевима високог образовања, који су утврђени законом.

.

Опис (до 300 речи)

 

Основни задаци Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу јесу:

           

1)      Реализација студијских програма из области: биолошких наука, гео-наука, математичких наука, рачунарских наука, физичких наука и хемијских наука;

2)      Савремено образовање студената на свим нивоима студија, које свршеним студентима омогућава адекватно запошљавање;

3)      Обезбеђивање одвијања квалитетне наставе на свим студијским програмима које реализује Факултет;

4)      Обезбеђивање квалтетног наставног и ненаставног особља Факултета;

5)      Обезбеђивање финансијских и материјалних средстава за функционисање Факултета.

 

            Циљеви Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу јесу:

 

            1) Пружање могућности високог образовања под једнаким условима свим појединцима;

            2) Одржавање квалитета и стални развој образовног и научног процеса који се одвија на Факултету;

3) Формирање квалитеног научног подмлатка у оквиру савремено организованих докторских студија.

4) Успостављање научне и образовне сарадње са сличним инсититуцијама у земљи и иностранству;

5) Укључивање у домаће и међународне научне пројекте;

6) Организација научних и стручних скупова, који на адекватан начин репрезентују научна и образовна достигнућа наставника и сарадника Факултета;

7) Објављивање научних и стручних резултата наставника и сарадника Факултета у домаћим, и посебно међународним научним часописима;

8) Објављивање монографија, уџбеника и помоћних уџбеника, посебно оних који непосредно користе студентима у настави из појединих предмета.

 

Евиденција: Публикација установе, или сајт установе - Прилог 1.1.

www.pmf.ni.ac.rs     www.pmf.ni.ac.rs/akreditacija