Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка

 

Високошколска установа има  одговарајућу  библиотеку снабдевену потребним уџбеницима за извођење наставе и информационе ресурсе и сервисе које користи у циљу испуњења основних задатака.

 

Опис (до 200 речи)

 

Факултет има две библиотеке, једну у Вишеградској 33, а другу у Ћирила и Методија 2. Библиотека Факултета располаже са преко 35000 библиотечких јединица, од тога 12266 књига и 435 различитих наслова часописа. Библиотека поседује богату збирку уџбеника, стручне, научне и приручне литературе, која је намењена свим студијским програмима Факултета. Библиотечки фонд је на располагању наставном кадру и студентима Факутлета.

 

Факултет је усвојио Правилник о уџбеницима, у којем су дефинисани стандарди квалитета у погледу садржаја, структуре, стила и обима уџбеника.

 

Факултет има локалну рачунарску мрежу, и умрежено је преко 200 рачунара. Постоје две рачунарске учионице са 25 рачунара, које су стално на располагању студентима.

 

 

 

Табела 10.1 Листа библиотека у самосталној високошколској установи -универзитету или академији струковних студија

 

Табела 10.2 Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи

 

Табела 10.3. Збирни преглед броја  уџбеника по областима (на српском и другим језицима)  који су доступни студентима

 

 

Евиденција: 

Извод из библиотечке књиге инвентара-Прилог 10.1

Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој-Прилог 10.2