Стандард 11. Извори финансирања високошколске установе

 

Извори финансирања високошколске установе довољни су да обезбеде квалитетно извођење наставе најмање за период законом прописаног трајања студијског програма.

 

Опис (не више од 300 речи)

 

Финансирање Факултета врши се из две врсте извора:

        Државни буџет (Министарство просвете и Министарство науке);

        Сопствени приходи.

Средства из буџета Министарства просвете која се додељују факултету састоје се из три дела: плате запослених и социјални доприноси, трошкови наставе и администрације и инвестиционо одржавање.

Министарство науке обезбеђује средства Факултету за обављање научноистраживачког рада по одобреним пројектима, за научно и стручно усавршавање запослених и набавку опреме за научноистраживачки рад.

Сопствени приходи Факултета потичу од студентских школарина и пружања услуга трећим лицима.

Евиденција:

Финансијски извештаји за последње три године-Прилог 11.1

Финансијски извештај за 2005. годину

Финансијски извештај за 2006. годину

Финансијски извештај за 2007. годину

 

Финансијски план за текућу (2008) годину-Прилог 11.2