Стандард 13. Јавност у раду        

 

Високошколска установа објављује потпуну, прецизну, јасну и доступну информацију о свом раду која је намењена студентима, потенцијалним студентима и осталим заинтересованим лицима.

 

 

Опис (највише 100 речи)

 

Све одлуке које доноси Факултет, јесу јавне. На сајту Факултета постоји директан линк на одлуке Наставно-научног већа, Изборног већа, као и Савета Факултета.

Све седнице ових тела Факултета су отворене за јавност.

Одлуке које се тичу студената, правоврамено се истичу на огласне табле и сајт Факултета.

Факултет правовремено штампа информаторе за сваки студијски програм. Такође, Факултет је учествовао у изадавању Водича за бруцоше.

Сви студијски програми се налазе на сајту факултета.

Евиденција:

Публикације као што су Информатор за студенте, Водич за студенте, позив на сајт установе на коме се налазе подаци - Прилог 13. 1

 

www.pmf.ni.ac.yu      www.pmf.ni.ac.rs/akreditacija