Стандард 2: Планирање и контрола

Да  би остварила основне задатке и циљеве, високошколска установа врши планирање и  контролу резултата свих облика својих образовних, научних, уметничких, истраживачких и стручних активности у оквиру своје делатности.

 

Опис (до 100 речи):

 

             Образовне активности обухватају: обезбеђивање одвијања наставе на свим студијским програмима које организује Факултет, одређивање ангажовања наставника и сарадника за извођење наставе и испита из сваког предмета појединачно, евентуално ангажовање наставника са других факултета и студената докторских студија, планирање нових радних места наставника и сарадника Факултета у складу са стварним потребама и политиком запошљавања прописаном правилима Универзитета.

            Научне, истраживачке и стручне активности обухватају: организовање научних и стручних скупова, учествовање на научним и стручним скуповима у земљи и иностранству, укључивање у постојеће научне пројекте (домаће и иностране), покретање нових научних пројеката, публиковање резултата (научних и стручних радова, монографија, уџбеника и помоћних уџбеника).

 

 

Евиденција: Усвојени план рада установе-  Прилог 2.1

                      Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 2.2