Стандард 4: Студије

 

Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија одговарају карактеру и циљевима студијских програма. Студијски програми високошколске установе су у складу са основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу. Високошколска установа систематично и ефективно планира, спроводи, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма.

 

Опис (дати са највише 500 речи у случају универзитета или академије струковних студија)

(Сваки појединачни опис дати са највише 100 речи у случају високошколске институције)

 

Опис квалификација које означавају завршетак основних академских студија

           Студенти са завршеним основним академским студијама из математике, информатике, физике, хемије, биологије, или географије, оспособљени су за примену стечених знања из појединих области. Та знања могу примењивати у школама, банкама, индустрији, лабораторијама, туристичким агенцијама, итд.             

 

Опис квалификације које означавају завршетак дипломских академских студија

          Савлађивањем дипломских академских студија из математике, примењене матике, информатике, физике, примењене физике, физике и информатике, хемије,  примењене хемије, биологије, екологије, географије, или туризмологије, студенти су оспособљени да успешно решавају поједине проблеме који се јављају у привреди и другим делатностима. Посебно, уколико студенти на својим студијама изаберу предмете са садржајима из психологије, педагогије и методике одговарајуће струке, могу радити на радним местима професора у основним и средњим школама.

 

Опис  квалификација  које  означавају  завршетак  докторских  студија 

            Завршавањем докторских студија из математике, информатике, физике или хемије, студенти су оспособљени да прихватају савремена научна знања из поједине области, и да дају оригинални научни допринос. Оспособљени су да самостално формулишу и решавају научне проблеме, како фундаменталне, тако и прблеме у вези примена фундаменталних наука у приверди и другим  наукама.

 

Tабела 4.1. Збирни преглед судијских програма који се реализују на универзитету или академији струковних студија

 

Табела 4.2. Листа студијских програма који се реализују у високошколској установи  

 

Евиденција:

 Уверења о акредитацији студијских програма (само универзитети и академије струковних студија)- Прилог 4.1,

 

Распоред часова за текућу школску годину, програма који се реализују у високошколској установи -Прилог 4.2,

 

Одлуке о прихватању студијских програма усвојене од стране стручних органа високошколске установе-Прилог 4.3

     Појединачни линкови на одлуке о усвајању студијских програма - Сенат:

            Математика и информатика

            Физика

            Хемија

            Биологија и екологија

            Географија и туризaм