Стандард 5 : Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад

 

Високошколска установа која остварује академске студије има организован научноистраживачки и уметнички рад.

 

Кратак опис научноистраживачких и уметничкоистраживачких активности (не дуже од 300 речи)

 

 

Научно-истраживачки рад на Факултету реализује се кроз бројне истраживачке пројекте, које финансира Министарство науке Републике Србије, као и иностране пројекте. Највећи број истраживача је ангажован на пројектима основних истраживања из области математике, информатике, физике, хемије, биологије и географије. Мањи број истраживача ради на технолошко-развојним пројектима, пројектима националне енергетске ефикасности, или међународним ФП7 пројектима. Петоро наставника јесу чланови матичних одбора Министарства науке Републике Србије (математика и механика, физика, хемија, национална енергетска ефикасност). Објављен је велики број научних радова у врхунским међународним часописима, реализовано је неколико технолошких решења, као и решења проблема енергетске ефикасности. Објављен је значајан број монографија на српском или енглеском језику, чији су аутори наставници Факултета. Многи истраживачи имају успешну сарадњу са институцијама или научницима у иностранству, што је верификовано бројним заједничким научним радовима. Министарство науке је обезбедило Факултету врхунску опрему за рад научника, нарочито у области хемије и биологије.

 

 

Табела 5.1. Збирни преглед научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују на универзитету

Табела 5. 2. Листа научноистражвачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Табела 5.3 Листа сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке

Табела 5.4 Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној календарској години

 

 

 

Евиденција:

План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада-Прилог 5.1

Документ о акредитацији установе као НИО Прилог 5.2,

Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 5.3 ,

Списак најзначајнијих објављених резултата установе за предходну календарску годину (систематисан по ознакама ресорног Министарства, не више од 50 референци)-Прилог 5.4