Стандард 7. Ненаставно особље 

 

Високошколска установа има ненаставно особље које својим стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма, основних задатака и циљева високошколске установе. 

 

 

Опис (до 100 речи)

 

Ваннаставно особље организовано је у оквиру следећих организационих јединица.

-- службе за наставу и науку:

      - Рачунски центар,

- Библиотека.

-- секретаријат Факултета

      - Служба за опште и правне послове,

      - Служба за материјално-финансијско пословање,

      - Служба за наставу и студентска питања,

- Служба за техничке послове и обезбеђење зграде.

Осим наведених служби, Факултет запошљава и стручне сараднике за рад у лабораторијама, у оквиру сваког одсека посебно.

Службе у саставу Секретаријата Факултета обављају: административне послове, управно-правне послове, кадровско-персоналне послове, књиговодствено-финансијске послове, послове у вези са избором наставника, сарадника и ненаставних радника, послове у вези са основним, специјалистичким, магистарским и докторским студијама, послове обраде и припреме материјала за органе управљања и стручне органе, послове пријема и отпремања поште, архивске послове, опште послове, дактилографске послове, послове који обухватају одржавање и чување просторија, обављање и других послова предвиђених овим Статутом и општим актима Факултета.

 

Табела. 7.1. Збирни прегед ненаставног особља по звањима и радним местима у  високошколској установи

 

Табела 7.1 А (Поље: Природно-математичке науке, Техничко-технолошке науке) Листа стручних сарадника који учествују у реализацији лабораторијских експерименталних вежби са студентима

 

Евиденција:   

Копије радних књижица ненаставног особља које се наводи у Табели 7.1-Прилог 7.1