Стандард 9. Простор и опрема

Високошколска установа обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење свих облика наставе. Стандарди простора и опреме одређују се по образовно-научним, односно образовно-уметничким пољима.

 

Опис (до 200 речи)

 

Факултет располаже учионицама, амфитеатром, специјализованим лабораторијама, рачунарским центрима, библиотеком и читаоницом за потребе студената. Простор је обезбеђен у згради Факултета у Вишеградској улици бр. 33 власништво Факултета - (сви одсеци осим одсека за хемију; укупно око 5000 м2), као и у делу зграде у улици Ћирила и Методија бр. 2 (одсек за хемију; укупно око 1400 м2). Факултет располаже кабинетима за рад наставника и сарадника (око 40), кабинетима за рад пословодног органа (4 кабинета), кабинетима за рад служби Факултета и Сектретатријата Факултета (8 кабинета).

Факултет располаже са преко 200 рачунара, од којих је 30 рачунара намењено потребама студената основних и дипломских студија у настави, 10 рачунара је намењено студентима докторских и специјалистичких студија, 15 рачунара за потребе ненаставног особља, док је око 150 рачунара намењено раду наствника и сарадника Факултета. Сви рачунари су прикључени на локалну мрежу Факултета и са свих рачунара је омогућен приступ интернету.

Лабораторије Факултета (на одсецима за хемију, физику, биологију са екологијом и географију) располажу савременим уређајима за наставни и научни рад студената и наставног особља).

 

Табела 9. 1. Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи универзитету или академији струковних студија

 

Табела 9.2 Листа просторија са површином у високошколској установи

 

Табела 9. 2А (Поље: Природно-математичке науке) Спецификација лабораторијског простора који високошколска установа обезбеђује за извођење експерименталне наставе

 

Табела 9.3. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи

 

Табела 9.4. Листа капиталне опреме која се користи у наставном процесу - (опрема вредна више од 100.000ЕУ)

 

Табела 9.5 Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским програмима

 

 

 

Евиденција:

Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу-Прилог 9.1

Деобни биланс Природно-математичког и Филозофског факултета

Преузимање објекта: Филозофски факулет од Владе Републике Србије

Купопродајни уговор: Влада Републике Србије од МИН Холдинга

 

Извод из књиге инвентара Прилог 9.2