Табела 5. 2. Листа научноистражвачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

Р.Б.

Шифра пројекта

Назив пројекта

Врста пројекта

Број

Сарадника

 

 

 

Пројекти министарства

М

Д/В

 

 

 

Д/Ф

Д/И

Д/ТР

Д/ЕФ

1

141008

Предпробојни и послепробојни процеси у гасовима на ниским притисцима и дефекти у полупроводничким материјалима изазавани јонизујућим зрацима

+

 

 

 

 

 

1

2

141016

Квантни модели отворених система

+

 

 

 

 

 

2

3

141025

Физичке основе примене неравнотежних плазми у нанотехнологијама и третману материјала

+

 

 

 

 

 

3

4

141029

Динамика атомских, молекулских и мезоскопских система

+

 

 

 

 

 

1

5

141034

Физика комплексних феномена у плазми, кондензованој материји и нелинераној оптици

+

 

 

 

 

 

3

6

142015

Развој и примена метода за праћење квалитета индустријских производа и животне средине

+

 

 

 

 

 

11

7

142024

Катализом до зелене хемије

+

 

 

 

 

 

1

8

142054

Секундарни метаболити:састав, биолошка и антиоксидантна активност

+

 

 

 

 

 

11

9

142069

Геохемија трагова метала модерних и древних седимената од посебног интереса

+

 

 

 

 

 

5

10

142073

Изоловање, карактеризација, биолошка активност и трансформација природних једињења и синтеза катализатора применом наткритичних флуида

+

 

 

 

 

 

1

11

143015

Диверзитет флоре и вегетације централног Балкана екологија, хорологија и конзервација

+

 

 

 

 

 

1

12

144003

Теорија оператора, стохастичка анализа и примене

+

 

 

 

 

 

26

13

144011

Алгебарске структуре и методе за процесирање информација

+

 

 

 

 

 

12

14

144014

Геометрија и топологија многострукости и интеграбилни динамички системи

+

 

 

 

 

 

4

15

144015

Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и техничким наукама

+

 

 

 

 

 

1

16

144024

Нумеричко решавање и анализа нелинеарних једначина

+

 

 

 

 

 

1

17

144025

Нумеричка линеарна алгебра, стохастика и статистика са применама

+

 

 

 

 

 

4

18

144026

Геометрија и топологија у дискретним структурама

+

 

 

 

 

 

1

19

144032

Геометрија, образовање и визуелизација са применама

+

 

 

 

 

 

2

20

145035

Фармакодинамска и фармакогенетска истраживања нових лекова и предиктивна/прогностичка вредност фармакотерапије у онкологији

+

 

 

 

 

 

1

21

145068

Биокомпатибилност и могућности примене биоматеријала на бази хидроксиапатита и биополимера у ткивној репарацији експериментална и клин

+

 

 

 

 

 

1

22

145072

Регенерација скелетних ткива помогнута биоматеријалима као ткивним матрицама ин виво и ин витро студија

+

 

 

 

 

 

4

23

146015

Природни, демографски и привредни потенцијали ревитализације села у Србији

+

 

 

 

 

 

2

24

146021

Геолошка и екотоксиколошка истраживања у идентификацији геопатогених зона токсичних елемената и природне радиоактивности у акумулацијама

+

 

 

 

 

 

1

25

273009

Развој и испитивање топлотног и хибридног колектора са концентрисаним сунчевим зрачењем

 

 

 

+

 

 

10

26

7042

Атлас енергетског потенцијала сунца и ветра Србије

 

 

+

 

 

 

1

27

6725

Унапређење хемијско-технолошких процеса и реконструкција постојећих система у производњи аудио електронских цеви

 

 

+

 

 

 

4

28

6821

Избор врста дрвећа за пошумљавање и мелиорације

 

 

+

 

 

 

1

УКУПНО

24

0

3

1

0

0

116

* Д/Ф домаћи фундаментални, Д/И-домаћи иновациони, Д/Р-домаћи развојни, Д/С-домаћи стратешки, Д/ЕФ-домаћи енергетска ефикасност, Д/ТР Технолошки развој ,М-међународни (Унети пројекте оне врсте пројеката који се раде у установи, по потреби заменити ознаке у табели или додати нове колоне користећи инсер мод)

Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод

Ако установа реализује велики број пројеката, у табелу може унети листу пројеката по избору.