Табела 6.3. Листа ангажованих наставника

(Ова табела директно следи из електронског формулара, подаци у табели се генеришу или као Excel или као Word, могуће је након обраде електронског формулара податке унети директно из табеле наставно особље) )

 

 

Лични подаци

Часови активне наставе

Радни статус

 

Maтични број

Презиме, средње слово, име

 

Звање

Датум избора

 

ЧССП

 

ЧДВУ

 

УЧАН

% радног времена у установи

Допунски рад (%), или рад по уговору

НДВУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе коју држе наставници

 

 

 

 

 

 

Укупно наставника са пуним радним временом у установи =

Лични подаци-обавезно морају бити унети сви подаци који се траже

Часови активне наставе: ЧССП- На свим програмима у установи, ЧДВУ- У другој висошколској установи, УЧАН- Укупно активне наставе у свим високошколским установама

Часови активне наставе- уносом у електронски формулар, за сваки студијски програм ће бити израчунат број часова активне наставе коју наставник држи на студијском програму и број часова наставе на свим студијским програмима у установи. Број часова активне наставе у другим високошколским установама, се уноси директно и формира се збир укупаног броја часова активне наставе у свим високошколским установама.

Радни статус - % радног времена у установи (100% ангажовање у установи (пуно радно време) , доказ- копија радне књижице у прилогу, подењен радни однос % у установи, доказ копија радне књижице, )

Радни статус - Допунски рад (%), или рад по уговору, рад преко пуног радног времена уговор о ангажовању- доказ уговор у прилогу

Назив друге високпшколске установе у којој је наставник ангажован НДВУ , обавезно се наводе све врсте ангажовања, установа или установе