Табела 8.3. Преглед броја студената који су стекли диполому у високошколској установи у предходне три школске године

Назив студијског програма

врста и ниво студија

Уписани

Завршили студије

2007/08 год.

2005/06 год.

2006/07 год.

2007/08 год.

Теоријска математика и примене

Студ. по ранијем закону

(основне)

9

6

11

7

Рачунарство и информатика

Студ. по ранијем закону

(основне)

58

10

12

7

Професор математике и рачунарства

Студ. по ранијем закону

(основне)

86

4

3

5

Математика економије

Студ. по ранијем закону

(основне)

17

2

3

4

Општа физика

Студ. по ранијем закону

(основне)

29

8

4

6

Примењена физика

Студ. по ранијем закону

(основне)

10

2

2

1

Дипломирани хемичар

Студ. по ранијем закону

(основне)

132

31

39

14

Професор хемије

Студ. по ранијем закону

(основне)

24

3

/

6

Дипломирани биолог

Студ. по ранијем закону

(основне)

126

5

7

13

Дипломирани биолог-еколог

Студ. по ранијем закону

(основне)

124

8

7

21

Дипломирани географ-туризмолог

Студ. по ранијем закону

(основне)

322

19

58

74

Професор географије

Студ. по ранијем закону

(основне)

304

12

12

16

Математичар

Осн. академске студије

62

 

 

 

Информатичар

Осн. академске студије

24

 

 

 

Физичар

Осн. академске студије

23

 

 

 

Хемичар

Осн. академске студије

45

 

 

 

Биолог

Осн. академске студије

70

 

 

 

Географ

Осн. академске студије

60

 

 

 

Географ-туризмолог

Осн. академске студије

74

 

 

 

Математика

Спец. академ. студије

нови програм-

/

/

/

/

Физика

Спец. академ. студије

нови програм-

2

/

/

/

Хемија

Спец. академ. студије

нови програм-

11

/

1

/

Математика

Доктор. академ. студије

нови програм -

23

/

/

/

Информатика

Доктор. академ. студије

нови програм -

12

/

/

/

Физика

Доктор. академ. студије

нови програм -

6

/

/

/

Хемија

Доктор. академ. студије

нови програм -

31

/

/

/

Укупно

1684

110

159

174

У рубрику врста и ниво студија унети једну од одредница:

Студије по ранијем закону

Основне академске студије

Основне струковне студије

Дипломске академске студије

Специјалистичке струковне студије

Специјалистичке академске студије

Докторске академске студије

Податке уносе све установе сем унивезитета и академија струковних студија

Табелу модификујте у зависности од података које уносите, користећи инсерт мод

Уписани студенти у школску годину у којој се тражи акредитација, студенти који су завршили студије уписују се предходне три школске године.