УВОД

Назив  високошколске установе:

Универзитет:

Универзитет у Нишу

Факултет:

Природно-математички факултет

 

 

 

 

Адреса:                Вишеградска 33,  и Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш

Web адреса:        www.pmf.ni.ac.rs

 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

Природно-математичке науке

 

 

 

 

 

 

Број наставника

Предавачи

 

Професори стр.студ.

Доценти

 

Ванредни професори

Редовни професори

Са пуним радним временом

1

0

23

25

32

Са непуним радним временом

0

0

 

 

 

Укупан број

1

0

23

25

32

Укупан број наставника

81

 

 

Број сарадника

Сарадници  у настави

Асистенти приправници

Асистенти

 

Истраживачи приправници

Са пуним радним временом

4

19

32

23

Са непуним радним временом

 

 

 

 

Укупан број сарадника

78

*Поред наведених звања наставника и сардника у табелу се могу унети и друга звања која су у складу са Општим актом високошколске установе

 

 

Студије

 

Број часова  активне наставе у установи на програмима који се акредитују

 

*Број студената

Коју држе наставници 

Коју држе сарадници

 

Основне академске студије  

870

 

 

Дипломске академске студије

530

 

 

Специјалистичке академске студије

0

 

 

Докторске студије

195

 

 

Основне струковне студије 

0

 

 

Специјалистичке струковне студије

0

 

 

Укупно

1595

 

 

*Укупан број студената на програмима који се акредитују- број студената у првој години помножен бројем година трајања студијских програма

 

Простор, Библиотека

75 м2

(+ 194 м2 магацин)

Простор, укупна квадратура

7562 м2

Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи наставни процес

35000

Укупан број рачунара у рачунарским учионицама

25

*Податке не попуњавају универзитети који у свом саставу имају факултете са статусом правног лица