Република Србија

Назив документа:

 

Захтев за акредитацију

 

Национални савет за високо образовање

Комисија за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа

Ознака :

Датум:

Страна: 1/10

 

 

 

Намена документа:

+

Прва акредитација:

 

Проширење акредитације

 

 

 

 

 

 

 

А. Општи подаци о подносиоцу захтева

 

1. Назив, односно пословно име високошкосле установе

Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет

 

Адреса, седиште

Вишеградска 33, Ниш; Ћирила и Методија 2, Ниш

 

ПИБ

 

 

Матични број

100668023

 

17267906

 

Телефон

 

 

Факс

018 533 014

 

018 533 014

 

Е-mail сајт установе

dragan@pmf.ni.ac.yu; mancev@pmf.ni.ac.yu

www.pmf.ni.ac.yu

2. Оснивање високошколске установе

 

Назив оснивача

Влада Републике Србије

 

Назив акта о оснивању

Одлука о оснивању Природно-математичког факултета у Нишу

 

Број и датум акта о оснивању

Службени гласник Републике Србије, број 40, страна 681, од 20.09.1999. године

Бр. Одлуке: 05 број 612 3292 / 99 од 16.09.1999. године

 

Промене у оснивачким правима

(назив првог оснивача и касније правни следбеник оснивача)

Влада Републике Србије, први и једини оснивач

 

 

3. Власничка структура високошколске установе

 

+

Државни

 

Приватни

 

Мешовити

 

 

4. Досадашњи упис у регистре

 

а) Број и датум решења о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности

издатог од стране Министарства надлежног за образовање

Бр. Одлуке: 05 број 612 3292 / 99 од 16.09.1999. године

 

б) Број и датум дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо

образовање

Бр. Одлуке: 05 број 612 3292 / 99 од 16.09.1999. године

 

в) Број и датум акта о акредитацији издатог од стране Министраства надлежног за

високо образовање

--

 

5. Делатности високошколске установе

 

а) Научна, односно уметничка поља

Природно-математичке науке

 

б) Научне, односно уметничке области

Биолошке науке, гео-науке, математичке науке, рачунарске науке, физичке науке, хемијске науке

 

в) Уже научне, односно уметничке области

Математика (математичка анализа, алгебра, топологија, геометрија, вероватноћа, статистика), информатика, физика (теоријска физика, експериментална физика, физика јонизованих гасова и плазме, физика кондензованог стања материје, електроника и електротехника), хемија (општа и неорганска хемија, органска хемија и биохемија, аналитичка хемија, индустријска и примењена хемија, хемија животне средине, физичка хемија), биологија и екологија (ботаника, зоологија, заштита животне средине, биотехнологија), географија и туризмологија (физичка геогргафија, друштвена географија, регионална географија, картографија).

 

6. Орган пословођења

 

Име и презиме, функција

 

Мирослав Ћирић

 

Датум и акт о именовању

Одлуке Савета Природно-математичког факултета у Нишу, бр. 533/1-01 од 15.09.2006. године, и бр. 207/1-01 од 14.03.2007. године

 

Контакт телефон

 

 

Е-mail

018 533 014

 

ciricm@bankerinter.net

 

Лице задужено за квалитет

 

Име и презиме

 

 

телефон

 

 

Е-mail

Иван Манчев

 

018 533 014

 

mancev@pmf.ni.ac.yu

 

 

 

Б. ОБУХВАТ акредитације

 

1. Акредитација високошколске установе

Назив и седиште

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Вишеградска 33, као и Ћирила и Методија 2, Ниш

 

2. Акредитација студијског програма

 

2.1. Студије првог степена

а) Основне академске студије

Назив студијских програма

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

 

1. Математика, 3 године, 162 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

2. Информатика, 3 године, 96 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

3. Физика, 3 године, 135 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

4. Хемија, 3 године, 135 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

5. Биологија, 3 године, 180 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

6. Географија, 3 године, 162 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

 

 

б) Основне струковне студије

Назив студијских програма

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

--

 

2.2. Студије другог степена

а) Дипломске академске студије

Назив студијских програма

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

 

1. Математика, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

2. Примењена математика, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

3. Информатика, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

4. Општа физика, 2 године, 24 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

5. Примењена физика, 2 године, 24 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

6. Физика - информатика, 2 године, 24 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

7. Општа хемија, 2 године, 40 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

8. Примењена хемија, 2 године, 40 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

9. Биологија, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

10. Екологија и заштита природе, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

11. Географија, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

12. Туризам, 2 године, 54 студента (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

 

 

б) Специјалистичке академске студије

Назив студијских програма

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

 

--

 

в) Специјалистичке струковне студије

Назив студијских програма

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

--

 

 

 

г) Интегрисане академске студије

Назив студијских програма

(навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

--

 

 

2.3. Студије трећег степена - докторске студије

 

Назив студијског програма

(навести све студијске програме докторских студија, трајање, број студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље)

 

1. Математика, 3 године, 60 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

2. Информатика, 3 године, 45 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

3. Физика, 3 године, 45 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

4. Хемија, 3 године, 45 студената (укупан број на свим годинама), природно-математичке науке

 

 

 

В. Општа акта високошколскЕ установЕ)

 

Број документа

Назив

1.

Акт о оснивању високошколске установе

(Закон, уредба, уговор, одлука, решење) и то: акт о првом оснивању, као и све наредне акте о оснивачким правима, правилник, следбеник

 

 

2.

Решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности издато од стране Министарства надлежног за високо образовање

 

 

3.

Дозвола за рад издата од стране Министарства надлежног за високо образовање

 

 

4.

Акт о акредитацији издат од стране Министарства надлежног за високо образовање

 

 

5.

Акт о акредитацији за обављање научно истраживачке делатности издат од надлежног Министарства

 

 

6.

Акт о именовању органа пословођења

 

 

7.

Доказ о упису органа пословођења у Регистар у Трговинском суду, односно у Регистру привредних објеката

 

 

8.

Статут високошколске установе

 

 

Допуна Статута 1

Допуна Статута 2

 

 

Г. Изјава подносиоца захтева

 

Изјављујем:

-          да смо упознати са стандардима и поступцима Акредитације и да их прихватамо

-          да ћемо доставити потребну документацију, примити стручни тим и пружити све потребне податке неопходне за оцењивање

-          да ћемо надокнадити све трошкове акредитације према одлуци Националног Савета за високо образовање Републике Србије

-          да гарантујем за тачност података наведених у пријави

 

 

Д. Прилози

 

  1. ОПШТА АКТА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
  2. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА ПРИЛОЗИМА
  3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА СА ПРИЛОЗИМА

 

 

 

 

Име, презиме функција

и функција овлашћеног лица

Датум: ______________________ М.П. ___________________________

Проф. др Мирослав Ћирић, декан