Организациона структура Природно-математичког факултета у Нишу

 

1.   Статут(пречишћен интегрални текст)  доступан је и на овом линку.

2.   Одлука Савета Факултета о усвајању Статута, Одлука Савета Универзитета о давању сагласности на Статут

 

 

3.   Наставно-научно веће Факултета (чланови)

Одлуке о избору чланова Наставно-научног већа

 

 

4.   Савет Факултета (чланови)

Одлуке о именовању чланова Савета

Председник Савета Факултета: проф. др Мирослав Ћирић

Одлука о избору председника Савета Факултета

 

5.   Декан Факултета:  проф. др Иван Манчев

Одлука о избору декана Факултета

 

6.   Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу

Ближи критеријуми за избор у звања наставника