Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за биологију и екологију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.

Студијски програм Биологија садржи 33 предмета: 26 обавезних предмета (144 ЕСПБ, 80%) и 7 изборних предмета (36 ЕСПБ, 20%). У обавезне предмете спадају и теренска истраживања у биологији која се организују на крају летњег семестра у другој и трећој години (4 ЕСПБ, 2,22%).
Студијски програм се састоји од 11 академско-општеобразовних (54 ЕСПБ), 6 теоријско-методолошких (36 ЕСПБ), 12 научно-стручних (74 ЕСПБ) и 12 стручно-апликативних предмета (58 ЕСПБ). Изборни предмети су подељени у 6 изборних блокова, чији распоред, тип и обим (ЕСПБ) се може видети из табела 5.1 и 5.3.

Предмети неопходни за наставни профил биолога (Психологија, Педагогија и Методика наставе биологије) распоређени су у 3 изборна блока, тако да студенти који желе да се након завршених академских студија посвете раду у школи могу изабрати сва три предмета. Кроз низ обавезних академско-општеобразовних и теоријско-методолошких предмета, студент стиче основна знања неопходна за праћење и разумевање научно-стручних и стручно апликативних предмета. Студијски програм је конципиран тако да садржи академско-опште образовне предмете (13,33%), теоријско-методолошке (20,0%), научно-стручне (37,78%) и стручно-апликативне (28,89%) предмете. На студијском програму, 20% од укупног броја ЕСПБ студент стиче кроз изборну наставу. Изборне предмете студенти бирају на 6 позиција (по изборном блоку бира се један предмет, осим у изборном блоку 2, где се бирају 2 предмета).
Табеле и Прилози за стандард 5:   
Табела 5.1.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Табела 5.1.a   Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС)
Табела 5.2.   Спецификација предмета
Табела 5.2.A.   Књига предмета - студијски програм Основне академске студије биологије
Табела 5.3.   Изборна настава на студијском програму
Табела 5.4.   Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара)..
Прилог 5.1.  Књига предмета (у документацији и на сајту институције)
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.