Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Докторске академске студије

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија.

  • Студијским програмом докторских студија Физика предвиђа се да студент током студија положи 6 испита  који се бирају са списка од 40 понуђених предмета.  Сваки изборни предмет има 5 часова предавања недељно и вреднује се са 15 ЕСПБ бодова. У сваком од првa 4 семестра студија предвиђен је посебан студијски истраживачки рад. У првом и трећем семестру предвиђено је 10 часова недељно  СИР-а са по 6 ЕСПБ, а у другом и четвртом семестру по 15 часова СИР-а са по 9 ЕСПБ,  у петом  семестру предвиђена си два СИР-а  са по 10 часова  и са по 15 ЕСПБ.
         Студијски истраживачки рад се реализује кроз израду и одбрану семинарских радова, који се раде на задату тему. У првој години докторских студија студијски истраживачки рад подразумева да студент обради неке теме које би представљале припрему за његов даљи научно-истраживачки рад, и на том нивоу се од студента не захтева да има оригиналне научне резултате. У другој години студија студент ће добити теме које ће од њега захтевати да дође до извесних нових научних резултата, али се од њега неће захтевати да те резултате верификује и њиховим публиковањем у научним часописима, већ верификацију врше само наставници код којих је студент изабрао теме семинарских радова. Коначно, у трећој години докторских студија од студента се захтева да у оквиру студијског истраживачког рада дође до оригиналних научних резултата, као и да ти резултати буду и екстерно верификовани кроз њихово публиковање или прихватање за публиковање у научним часописима међународног значаја (часописи категорија М21, М22 или М23). Такви оригинални резултати такође представљају и услов за одбрану докторске дисертације, која представља завршни део студијског програма докторских студија.  
          Иако формално нема усмерења,  студент у сарадњи са ментором бира испите тако да се профилише према: а) теоријској физици (из области атомске и молекуларне физике, космологије, физике елементарних честица, нелинеарне динамике, фотонике);  б) експерименталној и примењеној физици (из области јонизованих гасова и плазме, обновљивих извора енергије, физике материјала);  в) према настави физике.

    Природно-математички факултет је акредитован за научно-истраживачки рад код одговарајућег акредитационог тела. 

Табеле за стандард 5:
Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија.
Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације.
Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама.

Прилози за стандард 5:
Прилог 5.1. Статут (прилог је исти као у документацији за установу).
Прилог 5.2. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
Прилог 5.3. Правилник о докторским студијама: Универзитета и Факултета