Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за физику

   Мастер студије

   Физика

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.

Студијски програм Физика на МАС траје две године (четири семестра) и има укупно 120 ЕСПБ. Реализује се кроз три модула: Експериментална и примењена физика, Теоријска физика и примене и Настава физике. Модули имају заједничке предмете са 42 од укупно 120 ЕСПБ. Број ЕСПБ је дат у књизи предмета 5.2а. Сви предмети имају јасно дефинисан циљ, исход, садржај, методе извођења наставе, начин полагања испита и препоручену литературу. Библиотека располаже са преко 90 библиотечких јединица за извођење студијског програма.

Студијски програм Физика је конципиран тако да даје могућност студентима да избором појединих предмета стекну компетенције из различитих области физике. Кроз изборне предмете студент има могућност да, у складу са својим жељама и интересовањима,  самостално обликује своје студије. Модули имају као заједничку основу 78 ЕСПБ што представља 65% укупног броја ЕСПБ за програм.

Настава је организована као једносеместрална за све предмете. Процентуална заступљеност предавања на модулима је:

 • Експериментална и примењена физика, 39,94% (38,67/96,83)
 • Теоријска физика и примене, 38,61% (36/93,24) и
 • Настава физике, 38,38% (35,3/92,5)
 • Остало су вежбе и други облици наставе.

  У структури студијског програма МАС Физика заступљеност научно-стручних предмета по модулима је:

 • Експериментална и примењена физика, 26,25% (31,50 ЕСПБ)
 • Теоријска физика и примене, 31,67% (38 ЕСПБ) и
 • Настава физике, 21,67% (26 ЕСПБ).
 • Стручно-апликативни предмети су заступљени у следећим процентима:

 • Експериментална и примењена физика, 45% (54 ЕСПБ)
 • Теоријска физика и примене,32,5% (39 ЕСПБ) и
 • Настава физике, 44,17% (53 ЕСПБ).
 • Заступљеност теоријско-методолошких предмета је следећа:

 • Експериментална и примењена физика, 28,75% (34,50)
 • Теоријска физика и примене,35,83% (43 ЕСПБ) и
 • Настава физике, 34,17% (41 ЕСПБ).
 • У четвртом семестру студенти имају стручну праксу од укупно 90 часова и 3 ЕСПБ, Студијско истраживачки рад од 3 часа и 3 ЕСПБ као и Предмет мастер рада од 10 часова и 4 ЕСПБ. Сваки модул има мастер рад вреднован са по 8 ЕСПБ.

  Табеле и Прилози за стандард 4:
  Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
  Табела 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС.
  Табела 5.2. Спецификација  предмета.
  Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм Физика
  Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму.
  Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети) 
  Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара).
  Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима.
  Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
  Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.
  Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер академских студија).
  Прилог 5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер академских студија).