Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за географију

   Мастер академске студије

   Географија

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Опис

Студијски програм мастер академских студија Географије трају две године (четири семестра) и носе укупно 120 ЕСПБ. Студијски програм садржи 19 обавезних предмета и 13 изборних распоређених у 6 изборних блокова. Сваки предмет носи одређени број ЕСПБ бодова, датих у Књизи предмета 5.2. Сви предмети имају јасно дефинисан циљ, исход, садржај, методе извођења наставе, начин полагања испита и препоручену литературу. Осим тога, студенти раде студијски истраживачки рад (6 ЕСПБ), предмет завршног рада (4 ЕСПБ) и завршни рад (6 ЕСПБ) који су обавезни. Студијски програм обухвата и обавезну стручну праксу (6 ЕСПБ).

Студијски програм је конципиран тако да садржи академско-општеобразовне и теоријско-методолошке предмете који обухватају 41 ЕСПБ (30%). Предмети који припадају научно-стручним и стручно апликативним заступљени су са 70% (79 ЕСПБ).
Табеле и Прилози за стандард 5:
Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
Tабелa 5.1 a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС).
Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС.
Tабелa 5.1в. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије
Табела 5.2. Спецификација  предмета.
Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  (назив програма)
Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму.
Табела 5.4 Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети) 
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара).
Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима.
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.
Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).
Прилог.5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).