Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за географију

   Мастер академске студије

   Туризам

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Студијски програм мастер академских студија Туризам траје 2 године или 4 семестра, и њиме је предвиђено да студент током студија положи 24 испита, од чега је 18 обавезних и 6 изборних предмета. На свакој позицији изборних група стоје два или три понуђена предмета, од којих студент бира један изборни предмет са сваке изборне позиције. Изборни предмети носе укупно 35 ЕСПБ, што представља 29,16% укупног броја ЕСПБ. Студијским програмом предвиђени су Студијско-истраживачки рад (10 ЕСПБ) и Завршни рад (6 ЕСПБ), као обавезни предмети за све студенте.

Студијски програм је конципиран тако да садржи академско-опште образовне предмете (14 ЕСПБ, 11,94% теоријско-методолошке (19 ЕСПБ, 17,22%), научно-стручне (66 ЕСПБ, 55%) и стручно апликативне (21 ЕСПБ, 22,22%).
Табеле и Прилози за стандард 5:
Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
Tабелa 5.1.a Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС).
Tабелa 5.1.б  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС.
Tабелa 5.1.в Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије
Табела 5.2. Спецификација  предмета.
Табела 5.2.а Књига предмета - студијски програм  (назив програма)
Табела 5.3.  Изборна настава на студијском  програму.
Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети) 
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара).
Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима.

Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.
Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).
Прилог.5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).