Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Мастер академске студије

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.

Студијски програм мастер академских студија рачунарске науке траје 4 семестра, односно 2  године, и њиме је предвиђено да студент током студија савлада градиво из 12 предмета, међу којима је један заједнички обавезан предмет за сва три модула, 6 обавезних предмета на моду-лима, као и 5 изборних предмета, који се бирају са списка од 35 понуђених предмета. По правилу, један предмет се бира из прве групе изборних предмета, која садржи 8 предмета, два предмета се бирају из друге групе, која садржи 13 предмета, и два предмета се бирају из треће групе, која се састоји из 14 предмета. Уколико студент жели да направи другачији избор или жели да бира предмете са другог студијског програма до одобрене квоте од 30 ЕСПБ, потребно је да писменим путем затражи и добије сагласност Већа Департмана за рачунарске науке нај-касније до 10. октобра за текућу школску годину. Изборни предмети носе укупно 45 ЕСПБ, што представља 37,50% укупног броја ЕСПБ. У трећем семестру предвиђено је обављање стручне/педагошке праксе и студијског истраживачког рада који је у функцији реализације стручне праксе. У зависности од својих афинитета и професионалних планова, студент се опредељује или за стручну праксу, која се реализује у бројним ИТ компанијама са којима су потписани уговори о сарадњи, или за педагошку праксу, која се реализује у основним и средњим школама. У последњем семестру су предвиђени предмет мастер рада, у оквиру кога се обавља студијски истраживачки рад неопходан за израду мастер рада, као и сама израда и одбрана мастер рада. Тему мастер рада усваја Већа Департмана за рачунарске науке, које истовремено именује ментора и формира комисију за одбрану мастер рада.

Табеле и Прилози за стандард 5:

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  студије другог степена студија: МАС, МСС и САС.
Табела 5.2. Спецификација  предмета.
Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм програму мастер академских студија Рачунарске науке
Табела 5.3. Изборна настава на студијском  програму.
Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети) 
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара).
Блок табела  5.1. Студијски програм са изборним подручјем-модулима.
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.
Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).
Прилог.5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).