Стандард 7: Упис студената

 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

 

Услови уписа студената регулисани су Статутом факултета а број уписаних студената одређује се одлуком надлежног министарства сходно друштвеним потребама и ресурсима које поседује факултет односно студијски програм.

 

Упис студената врши се након бодовања (вредновања) успеха у претходном школовању и полагања класификационог испита односно провере знања. Тако се добија укупан збир бодова на основу ког се врши рангирање студената. Вредновање успеха и проверу знања као и рангирање студената врше одговарајуће комисије које именује факултет (прилог 7.1 - Конкурс за упис студената, прилог 7.2 решење о именовању комисија за пријем студената и прилог 7.3 извод из Статута - услови уписа).

 

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

 

Евиденција:

-- Конкурс за упис студената - Прилог 7.1,

-- Решење о именовању комисије за пријем студената - Прилог 7.2,

-- Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ)

- Прилог 7.3