УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ИНФОРМАТИКА

Дипломске академске студије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниш, новембар 2008.


 

Садржај:

 

 

         ТАБЕЛЕ

 

         ПРИЛОЗИ:

КЊИГА ПРЕДМЕТА

KЊИГА НАСТАВНИКА

KЊИГА САРАДНИКА

 


 

Увод

Назив студијског програма

ИНФОРМАТИКА

Самостална високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Универзитет у Нишу

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм

Природно-математички факултет

Образовно-научно/образовно-уметничко поље

природно-математичке науке

Научна, стручна или уметничка област

Рачунарске науке

Врста студија

Основне академске студије

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима

120

Назив дипломе

Дипломирани информатичар - мастер

Дужина студија

2 године (4 семестра)

Година у којој је започела реализација студијског програма

-

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов)

2010

Број студената који студира по овом студијском програму

-

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм

27 по години

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког)

17.04.2007., измене и допуне 20.05.2008.,

Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм

Српски

Година када је програм акредитован

2008.

Web адреса на којиј се налазе подаци о студијском програму

www.pmf.ni.ac.yu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Стандард 1. Структура студијског програма

Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе (највише 500 речи)

Студијски програм дипломских академских студија Информатика представља други степен студија у области рачунарских наука на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу. Трајање студиј-ског програма је 4 семестра, односно 2 школске године. За завршетак студија на овом нивоу потребно је остварити 120 ЕСПБ чима се стиче стручни назив дипломирани информатичар - мастер. Програм пред-виђа савладавање 7 обавезних предмета, 5 изборних предмета који се бирају са листе од укупно 10 по-нуђених предемета, студијски истраживачки рад у два семестра, обављање стручне праксе и израду и одбрану дипломског рада. Сви предмети су једносеместрални а њихов број по сваком семестру је четири. За све предмете утврђен је недељни фонд часова и број ЕСПБ који се стиче полагањем истих. На-става се изводи уз примену савремених визуелних средстава а вежбе су по потреби предмета подржане коришћењем рачунара. У трећем семестру је предвиђено похађање стручне праксе, а у четвртом израда дипломског рада. Студијски истраживачки рад у трећем семестру је у функцији обављања стручне прак-се, а студијски истраживачки рад у четвртом семестру је у функцији израде дипломског рада.

Приликом израде овог студијског програма у значајној мери су коришћени документи Computing Cur-ricula 2001 и Computing Curricula 2005, који су објавиле две водеће међународне стручне организација у области рачунарских наука ACM (Association for Computing Machinery) и IEEE-CS (Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society) као књигу препорука за израду студијских програма у области рачунарских наука.

 

Евиденција:

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције) www.pmf.ni.ac.yu

http://operator.pmf.ni.ac.yu/akreditacijaPMFNis/AkreditacijaPrirodno-matematickogfakulteta.htm

Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Опис (највише 500 речи)

Сврха студијског програма дипломских академских студија Информатика је да пруже надоградњу осно-ви стеченој у образовању из области рачунарских наука, пре свега у оквиру основних академских студија овог и сродних образовних профила. Овај студијски програм образује стручни кадар за рад у разним при-вредним организацијама и институцијама на пословима који захтевају развој и примену софтвера и информационих технологија. Захваљујући широкој теоретској основи коју овај студијски програм нуди, ти стручни кадрови ће бити у стању да се ухвате у коштац са различитим врстама проблема и да прате сталне промене које се дешавају у овој области. Са друге стране, значајан удео изборних предмета омо-гућава и усмеравање ка појединим ужим областима рачунарских наука. Студентима који су у оквиру основних академских студија положили изборне предмете из групе предмета оријентисаних ка настави информатике отвара се могућност да раде и као професори информатике у школама. Коначно, сврха овог студијског програма је и да пружи одговарајућу подлогу даљем усавршавању и образовању из области рачунарских наука, пре свега у оквиру специјалистичких и докторских академских студија.

Евиденција :

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

www.pmf.ni.ac.yu

http://operator.pmf.ni.ac.yu/akreditacijaPMFNis/AkreditacijaPrirodno-matematickogfakulteta.htm

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Опис (највише 500 речи)

Циљ овог студијског програма дипломских академских студија Информатика је образовање широко компетентних стручњака из области рачунарских наука који ће самостално или тимски радити на изради и примени софтвера, радити као професори информатике у основним и средњим школама или наста-вити даље усавршавање кроз специјалистичке и докторске студије. Од дипломираних студената се оче-кује да развију логичко мишљење, умеће прецизног изражавања, способност примене теоријских знања у пракси, као и способност прилагођавања новим технологијама и новим идејама.

Евиденција :

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)

www.pmf.ni.ac.yu

http://operator.pmf.ni.ac.yu/akreditacijaPMFNis/AkreditacijaPrirodno-matematickogfakulteta.htm

 


Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Опис општих и предметно-специфичних компетенција студената (највише 200 речи)

Студенти који дипломирају на студијском програму дипломских академских студија Информатика биће оспособљени за самостални или тимски рад на пројектовању и имплементацији софтвера, осми-шљавању нових начина примене рачунара и проналажењу ефективних, најбољих могућих начина за решавање информатичких проблема. То се посебно односи на оне проблеме за чије је решавање, по-ред широког информатичког знања, неопходна и солидна математичка основа. Студенти који су у току студија положили изборне предмете из групе предмета оријентисаних ка настави информатике оспо-собљени су да раде и као професори информатике у школама.

Опис исхода учења (највише 200 речи)

Студенти који дипломирају на овом студијском програму стећи ће целовито знање у области рачунар-ских наука, како оно практично, које ће им омогућити успешан рад на пословима израде и примене софтвера и информатичких технологија, тако и оно теоријско, које ће им омогућити разумевање осно-ва рачунарских наука и технологија и путева њиховог даљег развоја, чиме ће дипломирани студенти бити у стању да се на најбољи могући начин прилагоде сталним променама у овој области и новим технологијама и новим идејама које те промене доносе. Такође, дипломирани студент информатике стећи ће и солидно математичко знање, које ће му бити од огромне помоћи у многим конкретним ситуацијама у којима је за решавање информатичких проблема неопходно развијено логичко миш-љење или примена извесних математичких метода. Дипломирањем на овом студијском програму сту-дент може стећи и такав ниво знања који ће му омогућити успешно даље школовање кроз специјалис-тичке или докторске студије у овој области, односно, који ће му омогућити успешно укључивање у научно-истраживачки рад.

 

Евиденција :

Додатак дипломе Прилог 4.1


 

Стандард 5: Курикулум

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Опис (највише 300 речи)

Студијски програм дипломских академских студија Информатика траје 2 године или 4 семестра, и њиме је предвиђено да студент током студија положи 12 испита, од чега је 7 обавезних и 5 изборних предмета. На свакој позицији изборних предмета стоје два понуђена предмета. Изборни предмети носе укупно 36 ЕСПБ, што представља 36,67% укупног броја ЕСПБ. У трећем и четвртом семестру студија предвиђен је и студијски истраживачки рад. У трећем семестру предвиђено је 9 часова СИР-а са 7 ЕСПБ, и тај студијски истраживачки рад је у функцији реализације стручне праксе која је предвиђена у трећем семестру и носи 8 ЕСПБ. У четвртом семестру предвиђено је 10 часова СИР-а са 7 ЕСПБ, и овде је студијски истраживачки рад у функцији израде дипломског рада, који носи 8 ЕСПБ.

 

Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија

Табела 5.2. Спецификација предмета

Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму

Табела 5. 4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или као извештај из електронског формулара)

Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар)

Блок табела 5. 1 Студијског програма са изборним подручјем-модулима:

Евиденција:

Распоред часова - Прилог 5.1,

Књига предмета (у документацији и на сајту институције) - Прилог 5.2, (PDF верзија)

Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе - Прилог 5.3

 

 


 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.

Опис (не више од 300 речи)

Студијски програм дипломских академских студија Информатика прати све савремене светске токове и стање струке и науке у пољу природно-математичких наука, односно у области рачунарских наука. Студијски програм је урађен у складу са препорукама датим у документима Computing Curricula 2001 и Computing Curricula 2005, које су водеће међународне научно-стручне организације из ове области, IEEE-CS (Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society) и ACM (Association for Comput-ing Machinery), публиковале као књиге упутстава за израду студијских програма у области рачунарских наука. Осим ових препорука, при изради овог студијског програма коришћена су и искуства других инсти-туција која имају дужу традицију у школовању кадрова у области рачунарских наука, али су у свему томе веома озбиљно сагледане и специфичности наше институције.

Студијски програм дипломских академских студија Информатика упоредив је са многим програмима дипломски студија на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора, и неки од тих програма наведени су у прилогу.

 

Евиденција:

Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен Прилог 6.1,2,3,

Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама - Прилог 6.4

 


 

Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.

Опис (највише 500 речи)

У прву годину дипломских академских студија на студијском програму Информатика могу се уписати сва лица са завршеним основним академским студијама из области рачунарских наука и сродних науч-них области (математичке науке, електротехничко и рачунарско инжињерство, пословна информатика и друге). Сродност тих научних области утврђује Наставно-научно веће Природно-математичког факултета, на предлог Већа Одсека за математику и информатику. Кандидати за упис, до одобреног броја места, рангирају се према оствареној просечној оцени на основним академским студијама.

 

Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у текућој школској години

 

Евиденција:

Конкурс за упис студената - Прилог 7.1,

Решење о именовању комисије за пријем студената - Прилог 7.2,

Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - Прилог 7.3

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)

 


 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.

Опис (највише 500 речи)

Успех студената у савлађивању наставног градива оцењује се у складу са нормама предвиђеним Зако-ном, Статутом Универзитета у Нишу, и Статутом и правилницима Природно-математичког факултета у Нишу, непрекидним праћењем рада студената. Испуњењем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Програмом сваког предмета одређена је сразмера поена стечених предиспитним обавезама и на испиту. При томе, предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Предметним наставницима је остављена аутономија у одређивању броја поена који се могу остварити на основу преиспитних обавеза а у оквиру Законом одређеног опсега, поштујући спе-цифичности сваког конкретног предмета. Такође, сваки наставник одређује којом врстом и бројем актив-ности (колоквијуми, домаћи задаци, семинарски радови, итд.) се стичу поени из опсега предиспитних обавеза. Испити се могу полагати писмено, усмено, или практично. Начин полагања испита дефинисан је за сваки конкретни предмет. Укупан број поена које студент оствари на основу предиспитних обавеза и испита претвара се на стандардизован начин у коначну оцену (51-60: шест, 61-71: седам, 71-81: осам, 81-91: девет, 91-100: десет).

 

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

 

Евиденција:

Књига предмета, - (у документацији и на сајту институције) - Прилог 5.2, (PDF верзија)

 

 


 

Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама.

Опис (највише 200 речи)

Наставу на студијском програму докторских студија Информатика изводи 14 наставника, од чега 5 ре-довних професора, 5 ванредних професора и 4 доцента. Од тог броја, 11 наставника је у сталном радном односу са пуним радним временом на Природно-математичком факултету у Нишу, а 3 наставника су ангажована са других високошколских институција. За извођење вежби задужено је 13 сарадника у раз-личитим звањима. Сво наставно особље поседује одговарајуће научне и стручне квалификације, већина њих има дугогодишње успешно искуство у универзитетској настави, аутори су великог броја научних радова објављених у реномираним светским часописима, као и других научних, стручних и наставних публикација.

Табела 9. 0. Укупни подаци о наставном особљу у установи

(листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже)

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

Табела 9.2. Листа наставника ангажованих на студијском програму

Табела 9.3 Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму

Табела 9.4. Листа сарадника ангажованих на студијском програму

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског програма

Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма

Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у електронски формулар) Биће формиран након уноса и обрачуна свих података у електронски формулар.

Евиденција:

Копије радних књижица наставног особља ангажованог на студијском програму-Прилог 9.1

Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском програму Прилог 9.2

Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи Прилог 9.4 ,

(Сви ови подаци се дају уз акредитацију установе, а уз студијски програм се могу дати у електронској верзији)

Књига наставника ангажованих на студијском програму-Прилог 9.5 , (PDF верзија)

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт институције)-Прилог 9.6.

 


 

Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената.

Опис (не више од 100 речи)

Осим људских ресурса (Стандард 9.), Природно-математички факултет у Нишу располаже и адекватним просторним, техничко-технолошким, библиотечким и другим ресурсима потребним за реализацију сту-дијског програма дипломских академских студија Информатика. Факултет располаже потребним учио-ничким простором (Табела 10.1.), библиотеком са читаоницом и више од 35000 библиотечких јединица, од који је значајан део из области рачунарских наука и сродних научних области. Студентима је омогу-ћено да користе услуге и Универзитетске библиотеке Никола Тесла (http://www.ubnt.ni.ac.yu). Студен-тима основних и дипломских студија на располагању су и 3 рачунарске лабораторије са 30 рачунара. Факултет располаже савременом и веома брзом локалном рачунарском мрежом, са 245 прикључних места за рачунаре, која је оптичким каблом повезана са рачунским центром Универзитета у Нишу (ЈУНИС), и део је академске мреже Србије. За извођење наставе наставницима су на располагању савре-мена мултимедијална средства, преносни рачунари, видео-пројектори и друго. Студенти су у могућности да преко веб-сајта Факултета приступе презентацији предавања али и другом наставном материјалу (скрипте, задаци и слично).

 

Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на студијском програму

Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма

Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм

Табела 10.4. Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму

Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима, које се налазе у библиотеци или их има у продаји

 

Евиденција:

Извод из Књиге инвентара-Прилог 10.1,

Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл.-Прилог-10.2

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)

 


 

Стандард 11: Контрола квалитета

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Опис (највише 100 речи)

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно, у више етапа.

  • Формирана је комисија за контролу квалитета;
  • Врши се анкетирање студената на крају сваког семестра, затим се изврши анализа добијених резултата и о томе се извештава Веће одсека за математику и информатику, као и Наставно-научно веће Факултета;
  • На основу резултата анкете, Комисија предлаже одређене мере у сврху побољшања садржаја и структуре студијског програма, снабдевености литературом и квалитетa излагања наставника и сарадника Факутлета;
  • На основу предложених мера Комисије за контролу квалитета, Веће одсека за математику и информатику, као и Наставно-научно веће Факултета доноси одговарајуће одлуке о побољшању квалитета студијског програма.

 

Табела 11. 1. Листа чланова комисије за контролу квалитета.

 

Евиденција:

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма Прилог 11.1,

Јавно публикован документ Политика обезбеђења квалитета- Прилог 11.2 ,

Правилник о уџбеницима-Прилог 11.3

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет Прилог 11.4

(ови прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се прилажу само у електронској верзији)