Стандард 3: Организација и управљање

 

Високошколске установа има организациону структуру и систем управљања који обезбеђују постизање задатака и циљева високошколске установе.

 

Опис организационе структуре и органа управљања установе (до 300 речи)

 

Факултет своје делатности остварује преко организационих јединица:

(а) за наставу и науку:

- Одсеци

У саставу одсека постоје :

- Катедре,

- Институти,

-          Лабораторије

 

(б) службе за наставу и науку:

- Рачунски центар,

- Издавачка јединица,

- Библиотека.

 

) Секретаријат Факултета

- Служба за опште и правне послове,

- Служба за материјално-финансијско пословање,

- Служба за наставу и студентска питања,

- Служба за техничке послове и обезбеђење зграде

 

На Факултету постоје следећи одсеци:

 

1.Одсек за математику и информатику,

2. Одсек за физику,

3. Одсек за хемију,

4. Одсек за биологију и екологију,

5. Одсек за географију.

Орган управљања Факултета је Савет.

Савет Факултета има укупно 19 чланова, од којих 13 чланова су представници Факултета, 3 су представници студената и 3 су представници оснивача.

 

Табела 3.1 . Листа организационих јединица у саставу установе

 

Евиденција: Статут установе - Прилог 3.1,

Допуна1-Измена Статута

Допуна 2.Измена Статута

Списак чланова Савета високошколке установе -Прилог 3.2

Именовање чланова Савета одлука Владе Републике Србије

Чланови Савета из реда студената