Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за географију

   Основне академске студије

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Опис
Предмети студијског програма Географија распоређени су по семестрима (6 семестра) и годинама студија (3 године), што је приказано у табели 5.1. Сваки од предмета носи одређени број ЕСПБ бодова, датих у Књизи предмета. Настава из свих предмета одвија се кроз часове активне наставе (предавања, вежбе, ДОН) и осталих часова, што се дефинише у детаљнијим описима предмета. Вежбе се одвијају у групама према стандардима.

Укупан број предмета на студијском програму износи 39. За завршетак студија неопходно је да студент оствари минимум 180 ЕСПБ бодова. На студијском програму од укупног броја испита, постоји 6 изборних блокова са по два предмета, где студенти бирају од понуђених предмета по један предмет. Број ЕСПБ бодова за сваки семестар је 30. Студијски програм је конципиран тако да садржи академско-опште образовне предмете (57 ЕСПБ, 15% теоријско-методолошке (36 ЕСПБ, 20%), научно-стручне (71 ЕСПБ, 35%) и стручно апликативне (52 ЕСПБ, 30%).

Табеле и Прилози за стандард 5:  
Табела 5.1.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија.
Табела 5.1a.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне струковне студије (ОСС), специјалистичке струковне студије (ССС) и основне академске студије (ОАС).
Tабелa 5.1б.  Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС.

Tабелa 5.1в. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за  интегрисане студије

Табела 5.2. Спецификација  предмета.

Табела 5.2a.   Књига предмета - студијски програм (назив програма)

Табела 5.3.   Изборна настава на студијском програму.

Табела 5.4.   Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара).
Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима.
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).

Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.

Прилог 5.3. Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).

Прилог 5.4. Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада  (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).