Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за математику

   Мастер академске студије

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис. Основна изборност уметничких студија уграђена је у главни предмет.

Студент бира један о четири понуђена модула:
Општа математика
Примењена математика
Вероватноћа, статистика и финансијска математика
Професор математике

Заједничке основе сва четири модула представљају предмети:
Теорија вероватноћа  M2.M1101
Диференцијалне једначине и динамички системи  M2.M1102
Стручна пракса M2.M1151
Предмет завршног рада – студијски истраживачки рад  M2.M1152
Мастер рад  M2.M1153

Сваки модул има своје обавезне и изборне предмете.
Дозвољен је прелаз са једног на други модул под ограничењима:
Списак положених истипа мора одржати предвиђену намену модула,
Није дозвољено вишеструко полагање сличних испита.

Студенту је дозвољено да уместо постојећих изборних предмета, изабере изборне предмете са било ког другог студијског програма мастер академских студија које се реализују на Факултету, или са другог модула,  под следећим условима:
1) студент на овај начин може положити испите и стећи највише  20 ЕСПБ;
2) студент нема право да полаже два пута сличне предмете;
3) новоизабрани предмет мора одржати предвиђену намену модула.

Додатна правила студирања су у складу са  Правилником о мастер академским студијама.

ПДФ фајл у прилогу са комплетном структуром студијског програма МАС Математика, укључујући и имена извођача наставе.

Табеле и Прилози за стандард 5:
Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија (МАС Математика).
Tабелa 5.1 a. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за основне академске студије (ОАС Математика). Ima OS predmete...
Табела 5.2. Спецификација  предмета.
Табела 5.2.а. Књига предмета - студијски програм  Математика, мастер академске студије
Табела 5.3  Изборна настава на студијском  програму.
Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: (Академско-општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни и Стручни, односно уметничко-стручни предмети)  
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара).
Блок табела  5.1.  Студијски програм са изборним подручјем-модулима.
Прилог 5.1. Књига предмета (у документацији  и на сајту институције).  
Прилог 5.2. Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе.
Уговори о сарадњи и обављању стручне и школске праксе