Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.

 

 

Студијски програм је тако конципиран да непрекидно прати рад и оцењује студенте. То се постиже предиспитним обавезама. На крају слушања наставе из сваког предмета предвиђен је и завршни испит.

 

Предиспитне обавезе могу да износе 30% до 70%, односно 30 до 70 поена, од могућих 100. Број поена који доносе предиспитне обавезе прецизиран је програмом сваког предмета појединачно. У оквиру предиспитних обавеза предвиђени су:

-          колоквијуми (1 3)

-          домаћи задаци (најмање 3)

-          теренска настава

-          семинарски радови

-          остале активности (активност и ангажованост студената на предавањима и вежбама)

 

Програм предвиђа да се део предиспитних обавеза надокнади на крају слушања наставе али најкасније 15 дана од завршетка семестра. Нпр. на крају семестра обезбеђује се један додатни (поправни) колоквијум.

 

Завршни испит се организује по већ утврђеним терминима у испитним роковима и они се налазе на огласној табли факултета. Календар термина полагања објављује се почетком сваке школске године. Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и октобарски. Испит из истог предмета може се полагати највише три пута.

 

Студент је положио испит ако је остварио најмање 51 од могућих 100 поена. Коначну оцену одређује збир поена на предиспитним обавезама и завршном испиту.

 

Успех студената на испиту изражава се оценама које су одређене бројем остварених поена:

- 6 довољан 50-60 поена

- 7 добар 61-70 поена

- 8 врло добар 71-80 поена

- 9 одличан 81-90 поена

-10 изузетан 91-100 поена

Табела 8.1 Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму

 

Евиденција:

Прилог 5.2 - Књига предмета документацији и на сајту институције)