Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за рачунарске науке

   Мастер академске студије

   Вештачка интелигенција и машинско учење

СТАНДАРД 5 : КУРИКУЛУМ

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула и њихов опис.

Студијски програм мастер академских студија вештачка интелигенција и машинско учење траје 4 семестра, односно 2  године, и њиме је предвиђено да студент током студија савлада градиво из 12 предмета, међу којима 7 обавезних и 5 изборних предмета, који се бирају са списка од 34 понуђених предмета.
По правилу, један предмет се бира из прве групе изборних предмета, која садржи 6 предмета, два предмета се бирају из друге групе, која садржи 14 предмета, и два предмета се бирају из треће групе, која се састоји из 14 предмета.
Изборни предмети носе укупно 45 ЕСПБ, што представља 37,50% укупног броја ЕСПБ. У трећем семестру предвиђено је обављање стручне/педагошке праксе и студијског истраживачког рада који је у функцији реализације стручне праксе која се реализује у бројним ИТ компанијама са којима су потписани уговори о сарадњи. У последњем семестру су предвиђени предмет мастер рада, у оквиру кога се обавља студијски истраживачки рад неопходан за израду мастер рада, као и сама израда и одбрана мастер рада. Тему мастер рада усваја Већа Департмана за рачунарске науке, које истовремено именује ментора и формира комисију за одбрану мастер рада.

Табела 5.1.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија
Табела 5.1б.   Распоред предмета по семестрима и годинама студија за за студије другог степена студија: МАС, МСС и САС
Табела 5.2.   Спецификација предмета
Табела 5.2а   Књига предмета - студијски програм програму мастер академских студија Рачунарске науке
Табела 5.3.    Изборна настава на студијском програму
Извештај 1.   
Извештај о структури студијског програма(овај извештај следи из електронског формулара и формира се након уноса и обрачуна свих података у електронском формулару) формулара)
Блок табела 5.1   Студијски програм са изборним подручјем-модулима
Прилог 5.1.  Књига предмета (у документацији и на сајту институције).
Прилог 5.2.  Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе
Прилог 5.3.  Програм научноистраживачког односно уметничко истраживачког рада (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија).                        
Прилог 5.4.  Решење о акредитацији научноистраживачке организације рада (уз захтев за акредитацију студијског програма другог степена, мастер акдемских студија)