Стандард 8. Студенти 

 

Сагласно основним задацима високошколска установа утврђује услове за упис студената и на основу тога врши избор кандидата. Високошколска установа обезбеђује потребне услове   студентима за успешно савладавање студијских  програма.

 

Опис (до 500 речи)

Упис основних академских студија

-- Кандидат за упис на студијски програм може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

-- Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

-- На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Кандидат је положио пријемни испит (и тиме стекао право на рангирање ради уписа) уколико на пријемном испиту освоји најмање 14 бодова.

-- Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова, места на ранг листи и броја утврђеног за упис кандидата.

-- Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако освоји најмање 51 бод.

-- Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако освоји најмање 30 бодова.

-- У прву годину основних академских може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању стечено у гимназији, одговарајућој средњој стручној или уметничкој школи.

 

Упис дипломских академских студија

-- У прву годину дипломских академских студија - мастер може се уписати лице које је завршило одговарајуће основне академске студије утврђене студијским програмом и остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова.

-- Наставно-научно веће факултета утврђује који су програми основних студија одговарајући за наставак студија на одређеном студијском програму. Веће може одредити стручну комисију које ће дати мишљење о евентуалној потреби допунских програмских садржаја које морају савладати  студенти у случајевима када студијски програми основних студија нису одговарајући.

-- Редослед кандидата за упис на прву годину дипломских академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на основним студијама.

 

Упис докторских академских студија

-- У прву годину докторских студија може се уписати лице које има:

      1. завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 8,00 (према правилима која су важила до доношења Закона о високом образовању),

      2. завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама - мастер,

-- Студијским програмом докторских студија утврђују се одговарајуће дипломске студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра, као услов за упис на докторске  студије.

 

Обезбеђивање услова за савладавање студијског програма

Студентима који упишу одговарајуће студијске програме, Факултет обезебеђује неопходне услове за студирање: правовремена доступност наставника, сарадника и стручних служби, литературу у библиотеци, приступ рачунском центру и интернету.

 

 

 

Табела 8.1. Збирни преглед броја студената по пољима на универзитету или академији струковних студија

 

Табела 8.2. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају у високошколској установи

 

Табела 8.3. Преглед броја студената који су стекли диполому у високошколској установи у предходне три школске године

 

Табела 8.4. Статистички подаци о напредовању студената у предходној школској години

        

 

 

Евиденција:

 

Основне студије:

Конкурс за упис студената у текућу школску годину-Прилог 8.1.

http://www.ni.ac.yu/index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=2

 

 

Доктрорске студије:

Конкурс за упис студената у текућу школску годину-Прилог 8.1-докторске

http://www.ni.ac.yu/index.php?option=com_content&task=view&id=350&Itemid=2

 

Решење о именовању комисије за пријем студената-Прилог 8.2

 

Ранг листа  студената уписаних на установу у претходној школској години-Прилог 8.3    

        Школска 2007/2008. година

         Математика:  први уписни рок         други уписни рок

         Информатика:  први уписни рок      други уписни рок

         Физика:   први уписни рок       други уписни рок

          Хемија:   први уписни рок      други уписни рок

         Биологија:  први уписни рок     други уписни рок

         Географија:  први уписни рок     

         Географија-туризмологија    први уписни рок    

         Трећи уписни рок (сви студијски програми)

 

 

 

Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама Прилог 8.4 :

         

Нови програми

 

Математика    Информатика   Физика  Хемија  Биологија  Географија  Туризам

 

Математика-доткроске      Информатика-докторске   
Физика-докторске        Хемија-докторске

 

 

Стари програми (не акредитују се)

 

Теоријска математика и примене   Рачунарство и информатика

Професор математике и рачунарства    Математика економије

Општа физика      Примењена физика

Професор хемије    Дипломирани хемичар

Биологија    Биологија-екологија

Географија   Географија-туризам

 

  

 

Подаци о студентском парламенту-Прилог 8.5