Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета

 

Високошколска установа доноси и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду.

 

 

Опис (највише 100 речи)

На основу самовредновања Факултета може се са сигурношћу закључити да су сви стандарди испуњени. Сви стандарди за самовредновање се међусобно допуњују, укрштају и прожимају, тако да је приликом вредновања појединих сегмената високообразовне установе немогуће одвојити поједине поступке, процедуре и механизме, којима се обезбеђује квалитет. Процес реформе високог образовања, квалитет као примарна карактеристика тог процеса, улога студената у наставном процесу и пратећим активностима биће главни садржаји активности свих органа и тела Факултета. Перманентан задатак је промоција и ширење културе квалитета, као основе за респективан, високо вреднован Факултет на Универзитету у Нишу, у Србији и шире.

 

Табела 12.1 Листа чланова комисије за квалитет

 

Евиденција:

Извештај о резултатима самовредновања високошколске установе Прилог 12.1,

 

Одлука Јавно публикован документ Политика обезбеђења квалитета- Прилог 12.2

Правилник о уџбеницима-Прилог 12.3

Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет Прилог 12.4

 

 

Прилози уз извештај о самовредновању:

 

 

Прилог 1: Одлука о оснивању Природно-математичког факултета.

Прилог 2: Статут Природно-математичког факултета.

Прилог 3: Одлука о измени Статута Природно-математичког факултета.

Прилог 4: Сајт Природно-математичког факултета: www.pmf.ni.ac.yu

Прилог 5: Стратегија обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета у Нишу.

Прилог 6: Правилник о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета.

Прилог 7: Извод из Статута Фкултета о делокругу рада комисије за обезбеђење квалитета.

Прилог 8:Одлука о именовању комисије за обезбеђење квалитета.

Прилог 9: Правилник о студентском вредновању квалитета студија.

Прилог 10: Извештај о студентском анкетирању.

Прилог 11: Табеле пролазности студената на испитима

Прилог 12: Извештај о раду Факултета за школску 2007/08. годину.

Прилог 13: План раду Факултета за школску 2008/09. годину.

Прилог 14: Извод из Статута Факултета одредбе о правима студената и плану извођења наставе.

Прилог 15: Правилник о упису студената на студијске програме на Природно-математичком факултету.

Прилог 16: Правилник о ближим условима остваривања студија на докторским и специјалистичким студијама.

Прилог 17: Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту (Гласник Универзитета у Нишу број 6/07).

Прилог 18: План научноистраживачког рада за школску 2008/09. годину.

Прилог 19: Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу број 2/08).

Прилог 20: Ближи критеријуми за избор у звања наставника (Гласник Универзитета у Нишу број 2/98).

Прилог 21: Кодекс професионалне етике Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу број 6/07).

Прилог 22: Правилник о раду Етичког комитета Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу број 6/07).

Прилог 23: Правилник о критеријумима за рад наставника и ментора на докторским студијама.

Прилог 24: Конкурс за упис студената у прву годину основних студија на Факултету за школску 2008/2009. годину.

Прилог 25: Конкурс за упис на докторске студије.

Прилог 26: Правилник о додели признања најбољим дипломираним студентима Универзитета и факултета (Гласник Универзитета у Нишу број 6/07).

Прилог 27: Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената (Гласник Универзитета у Нишу број 4/07).

Прилог 28: Правилник о уџбеницима на Природно-математичком факултету.

Прилог 29: Сајт универзитетске библиотеке: www.ubnt.ni.ac.yu .

Прилог 30: Одлука о верификацији мандата чланова Савета Факултета.

Прилог 31: Одлука о избору декана Факултета.

Прилог 32: Пословник о раду Савета Факултета.

Прилог 33: Пословник о раду Наставно-научног већа Факултета.

Прилог 34: Пословник о ради изборног већа Факултета

Прилог 35: Списак вредније опреме на Факултету Капитална опрема

Прилог 36: Финансијски извештаји за последње три године 2005 2006 2007.

Прилог 37: Финансијски план за текућу годину 2008.

Прилог 38: Одлука о оснивању Студентског парламента.