Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Примењена хемија са основама менаџмента

СТАНДАРД 11 : КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Контрола квалитета студијског програма Примењена хемија са основама менаџмента на мастер академским студијама спроводи се редовно и систематично путем самовредновања (Прилог 11.1) и спољашњом провером квалитета на три, односно пет година. Природно-математички факултет има усвојену политику у обезбеђењу квалитета и Правилник који дефинише улогу свих чинилаца овог процеса (Прилог 11.2). Правилник обухвата контролу квалитета студијских програма, извођења наставе, обављања испита, пролазност студената на испитима, квалитета уџбеника и услова рада.

Контрола квалитета подразумева и предузимање мера за отклањање уочених недостатака и унапређење квалитета у погледу курикулума, наставе, наставног особља, оцењивања студената, уџбеника и литературе.  Самовредновање спроводи Комисија за обезбеђење квалитета (Табела 11.1)  у складу са Правилником о самовредновању Факултета и Универзитета, у чему студенти активно учествују. Вредновање квалитета студијског програма и организације наставе од стране студената се врши путем on-line анкетирања. Мишљење послодаваца о квалитету стечених компетенција студената Факултет обезбеђује кроз њихово анкетирање.

 

Табеле и Прилози за стандард 11:
Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет на Установи.
Табела 11.2 Листа чланова Одбора за квалитет, ако постоји.
Прилог 11.1 Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању студијског програма.
Прилог 11.2 Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета Установе.
Прилог 11.3 Правилник о уџбеницима на Установи.
Прилог 11.4 Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада организационих јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...).