Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Примењена хемија са основама менаџмента

Увод

Назив студијског програма:

Примењена хемија са основама менаџмента

Високошколска установа у којој се изводи студијски програм:

Природно-математички факултет у Нишу

Образовно – научно/образовно – уметничко поље:

Природно-математичке науке

Научна, стручна или уметничка област:

Хемијске науке

Врста студија:

Мастер академске студије

 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима:

120

Назив дипломе:

Мастер хемичар

Дужина студија:

2 године, 4 семестра

Година у којој је започела реализација студијског програма:

2010.

Година када ће започети реализација студијског програма (ако је програм нов):

/

Број студената који студира по овом студијском програму:

21

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм:

16x2

Датум када је програм прихваћен од стране одговарајућег тела (навести ког):

03.07.2020. Сенат Универзитета у Нишу

Језик на коме се изводи студијски програм:

српски

Година када је програм акредитован:

2009., 2014.

Web адреса на којој се налазе подаци о студијском програму:

www.pmf.ni.ac.rs