Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Примењена хемија са основама менаџмента

СТАНДАРД 2 : СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.

Сврха Студијског програма мастер академских студија Примењена хемија са основама менаџмента је образовање стручњака са потребним компетенцијама у области Примењене хемије и области менаџмента како би се одговорило потребама науке, привреде, економије и друштва у целини. Сврха је школовање стручњака који су спремни да активно прихватају и примењују нова знања са циљем одржавања и развоја технолошког и научно-истраживачког потенцијала у овој области.

Овим студијским програмом едуковани стручњаци ће моћи компетентно да одговоре задацима, пословима и потребама у оним гранама привреде у којима се примењују знања из хемије и то како у научно-истраживачким лабораторијама, тако и у развојним лабораторијама у индустрији и привреди. По завршетку студија студенти су способни да самостално раде у струци на решавању конкретних проблема, да тимски раде на реализацији пројеката и даље се усавршавају.

Сврха овог студијског програма је да:

  • пружи студентима најновија научно-стручна знања из основних области хемије: неорганске хемије, органске хемије, аналитичке хемије, физичке хемије, биохемије, индустријске хемије и хемије животне средине,
  • оспособи студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа и у следећим ужим хемијским дисциплинама: медицинска и фармацеутска хемија, форензичка хемија, пољопривредна хемија, хемија органских и неорганских материјала, метало-прерађивачка хемија, хемија у прехрамбеној, текстилној, петрохемијској индустрији и другим индустријама,
  • пружи основна знања из области менаџмента, као и о процесима управљања и контроле квалитета,
  • развије систематичност и креативност у раду, као и потребне вештине за рад у услужним лабораторијама, производном и контролном сектору у индустрији и привреди,
  • оспособи студенте за самостални рад у струци, планирање и спровођење експеримената, извршавање пројектних задатака, примену стечених знања из хемије у другим научним областима и привреди,
  • оспособи студенте за наставак образовања на докторским академским студијама из области хемије.
  • Прилози за стандард 2:
    Прилог 1.1. Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције).