Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
   Документација за акредитацију студијских програма

   Департман за хемију

   Мастер академске студије

   Примењена хемија са основама менаџмента

СТАНДАРД 9 : НАСТАВНО ОСОБЉЕ

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, уметничким и стручним квалификацијама.

За реализацију студијског програма мастер академских студија Примењена хемија са основама менаџмента на Природно-математичком факултету у Нишу, обезбеђено је одговарајуће наставно особље са потребним научним квалификацијама, бирано у одговарајућа звања у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу и Статутом Факултета. Сви ангажовани наставници имају више од пет референци из уже научне области за коју су бирани.
Број укупно ангажованих наставника и сарадника на студијском програму одговара потребама студијског програма и у сагласности је са бројем предмета и бројем часова активне наставе. Укупан број наставника покрива укупан број часова наставе на студијском


програму, а наставници остварују просечно максимално до 180 часова активне наставе годишње, имајући у виду предавања, консултације, вежбе, ДОН и теренски рад, односно просечно 6 часова недељно са толеранцијом од 20%.
У реализацији студијског програма мастер академских студија Примењена хемија са основама менаџмента учествује 28 наставника, од којих је 26 ангажовано са пуним радном временом на Факултету (Табела 9.2). Два наставника су ангажована по уговору о допунском раду (Табела 9.4) (предмет Енглески језик), са оптерећењем од 4 часа активне наставе недељно у установи. Наставници студијског програма који су ангажовани на више високошколских установа остварују активну наставу у свакој установи сразмерно проценту ангажовања од прописаног максимума од 12 часова, при чему њихово укупно ангажовање не прелази 12 часова активне наставе недељно на свим високошколским установама у Републици Србији.
Услов да од укупног броја часова активне наставе предавања на студијском програму најмање 70% изводе наставници са 100% радног времена је испуњен, с тим да за овај студијски програм тај проценат износи 97,30%. Оптерећење наставника на овом студијском програму креће се од 0,32 до 5,32.
У радном односу са пуним радним временом на студијском програму Примењена хемија са основама менаџмента је ангажовано 92,85% (од захтеваних најмање 80% од укупног броја) наставника са наставним звањима у следећим категоријама: редовни професор (12 наставника), ванредни професор (10 наставника), доцент (2 наставника) и научни сарадник (2 наставника).
Наставници у радном односу са пуним радним временом на студијском програму Примењена хемија са основама менаџмента изводе 70,84% предавања (од минимално 50%) из предмета који припадају кључним категоријама: научно-стручни и стручно апликативни.
Збирни преглед броја наставника по научним областима и ужим научним областима ангажованих на студијском програму Примењена хемија са основама менаџмента на мастер академским студијама дат је у Табели 9.8.
У извођењу вежби и других облика наставе на студијском програму Примењена хемија са основама менаџмента на мастер академским студијама учествује 5 сарадника (асистенти и студенти докторских студија у одговарајућим истраживачким звањима). Број укупно ангажованих сарадника на студијском програму одговара потребама студијског програма и у сагласности је са бројем предмета и часова на тим предметима.
Листа 4 ангажована сарадника са пуним радним временом и одговарајућим звањима дата је у Табели 9.5., док је један сарадник ангажован по уговору о допунском раду (табела 9.7.). Укупан број сарадника покрива укупан број часова наставе, тако да сарадници остварују просечно максимално до 300 часова активне наставе годишње, односно до 10 часова недељно. Оптерећење сарадника на студијском програму Примењена хемија са основама менаџмента креће се од 0,5 до 1,5 часова активне наставе.
Настава је организована тако да у групи за предавања на мастер студијама има до 25 студената, у групи за вежбе до 15 студената и у групи за лабораторијске вежбе до 10 студената, са толеранцијом од 10%.
Подаци о наставницима и сарадницима (радна биографија, избори у звање, референце) доступни су јавности путем званичне интернет странице Факултета и Универзитета.

Табеле и Прилози за стандард 9:
Табела 9.0 Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се траже).
Табела 9.1 Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави
Табела 9.1аKњига наставника - студијски програм Примењена хемија са основама менаџмента
Табела 9.2 Листа ангажованих наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.3 Листа наставника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.4 Листа осталих ангажованих наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.5 Листа сарадника ангажованих са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.6 Листа сарадника ангажованих са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.7 Листа осталих ангажованих сарадника - допунски рад на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Табела 9.8 Збирни преглед броја свих наставника по областима, и ужим научним или уметничким областима ангажованих на студијском програму/ свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.1 Изводи из електронске базе података (ЕБП) пореске управе републике Србије (ПУРС) са потписом и печатом и то у електронској и папирној форми уз Захтев.
Прилог 9.2 Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.3 Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, наставника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.4 Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве, наставника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.5 Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са пуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.6 Уговори о раду, избори у звања, дипломе, сагласности, изјаве, МА и М1/М2, сарадника са непуним радним временом на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.7 Уговори о ангажовању, избори у звања, дипломе, сагласности и изјаве сарадника  - допунски рад  на студијском програму/свим програмима/друга ВУ.
Прилог 9.6а Правилник о избору наставног особља на Установи.
Прилог 9.7а Уговори о ангажовању наставника из иностранства  на студијском програму; 
Прилог 9.8 Одлука Сената и Савета о избору гостујућег професора.
Прилог 9.9 Доказ о боравку за стране држављане издат од надлежног органа.